Ви є тут

Головна

Прізвище: Жавжаров

Ім'я: Євген

По батькові: Леонідович

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: канд. фіз.-матем. наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, Радіоприладобудівний факультет, 2002, спеціальність за дипломом – Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади», кваліфікація за дипломом – «Магістр електронної техніки»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»:
  «Модифікація структури та електрофізичних параметрів тонких металевих плівок і гетероструктур на їх основі під дією атомарного водню», рік захисту – 2010, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.

Наукові інтереси:

 • фізика поверхні
 • фізика та технологія тонких плівок
 • фізика взаємодії атомарного водню з поверхнею
 • цифрова схемотехніка та мікропроцесорна техніка
 • електронні системи
 • прикладні електронні системи, робототехніка

Дисципліни, які викладає:

 • Мікропроцесорна техніка
 • Цифрова схемотехніка
 • Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації
 • Енергетична електроніка
 • Комп’ютерне моделювання та проектування пристроїв цифрової електроніки

Основні наукові роботи (публікації):

 • Робота виходу позитронів з металевої поверхні: роль самоузгодження розрахунків / А.В. Бабіч, П. В. Вакула, Є.Л. Жавжаров, В.В. Погосов // Фізика і хімія твердого тіла Т.11, №3, С. 567-574 (2012)
 • Сніжной Г. В. Автоматизована установка для визначення магнетної сприйнятливості криць та стопів //Сніжной Г. В., Жавжаров Є.Л. Вісник технічного університету України «Київський політехнічний університет» Серія Радіотехніка і радіоапаратобудування. В.49, 2012. с. 136-142.
 • Матюшин В.М. Стимулируемая водородом миграция атомов металлов в структурах «Металл - полупроводник»  // Матюшин В. М., Жавжаров Е. Л. Texнoлогия и конструирование в электронной аппаратуре, 2012, N 6. С.44-48.
 • Формирование нанопленок Cu, Ag, Au под воздействием атомов водорода. Е. Л. Жавжаров, В. М. Матюшин //Жавжаров Е. Л., Матюшин В. М. Texнoлогия и конструирование в электронной аппаратуре, 2015, N 5-6. С.41-44.

Всього наукових праць: 21, з них патентів – 5, монографій – 1, навчальних посібників – 0.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Жавжаров Є.Л., Матюшин В.М. Автоматизована установка контролю поверхні напівпровідників і металів. ІІІ Международная научно-техническая конференція «Функциональные и конструкционные материалы» Тезисы докладов (11-14 ноября 2013 г.) г. Донецк, Украина. С. 84.
 • Жавжаров Є.Л. Автоматизована установка для визначення потенціалу поверхні методом Кельвіна // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (17–19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 372 С. С. 360-361.
 • Жавжаров Е. Л., Матюшин В. М., Рябченко А. А., Особенности формирования нанопленок металлов под воздействием атомарного водорода // 16-я Международная научно-практическая конференция «Современные информационные и электронные технологии», Одесса, Украина, 25—29 мая 2015 г., С. 240-241.
 • Добровольський А.М., Жавжаров Є.Л. Отримання наноплівок металлів під дією атомарного водню // Наукова Україна: Збірник статей ІІ Всеукраїнської наукової конференції (з міжнародною участю) 23–24 травня 2016 року. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – 523 с., с. 243.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33
e-mail: jin@zntu.edu.ua