Ви є тут

Головна

Прізвище: Чоп

Ім'я: Володимир

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри УЗМП

Науковмй ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • В 1993 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Запорізького національного університету. Спеціальність за дипломом – 0303 “Історія”, кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства».

Кандидатська дисертація:

 • Кандидатська дисертація: «Махновський рух в Україні: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою (1917-1921 рр.). .

Наукові інтереси:

 • Історія українського повстанського руху (1917-1923 рр.). -
 • Історичне краєзнавство.
 •  
Рік початку діяльності в університеті: 1993.
 

Дисципліни, які викладає:

1. Історія України.

2. Історія української культури.

 

  Основні наукові роботи (публікації):

  1. Чоп В.М., Латун О.І. Махно та махновщина: вигадки та реальнiсть. Запорiжжя: Знання, 1991. – 20 с.

  2. Чоп В.М. Анархизм и государство: взглядизсовременности // Политика и власть. Тезисынаучно-практическойконференции. Ч.1. – Запорожье, 1993. – С.14-16.

  3. Чоп В.М. Традиції запорозького козацтва в історії махновського руху // Iсторiя українського народу. Тези доповiдей на II українськiйнауково-практичнiйстудентськiйконференцiї. – Київ, 1994. – С.29-30.

  4. Чоп В.М. Жінки в історії махновського руху // Жiнки України: сучасний статус i перспективи. Тези доповiдеймiжнародної науково-практичної конференцiї. – Київ, 1995. – С.52-54.

  5. Чоп В.М. Аматорські театри махновського руху // Розвиток культури української нацiї та культур нацiональнихменьшин. Тези регiональноїна-уковоїконференцiї. – Запорiжжя, 1996. – С. 89-90.

  6. Чоп В.М. До питання про освітні проблеми махновського руху // Розвиток культури української нацiї та культур нацiональнихменьшин. Тези регiональноїна-уковоїконференцiї. – Запорiжжя, 1996. – С. 71-72.

  7. Чоп В.М. Бойове мистецтво махновських повстанців // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. Історія. — Бердянськ, 2000. — С.124-136.

  8. Чоп В.Н. Всеволод Волин (Эйхенбаум) — председательмахновскогокультпросвета // Запорожскиееврейскиечтения. Вып.3. — Запорожье, 1999. — С.53-63.

  9. Чоп В. Декларації Революційної повстанської армії України (махновців) — головні програмні документи махновського руху // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства. –Т.5. — Київ, 1999. — С.245-255.

  10. Чоп В. Збройні сили та бойові засоби махновського руху // Грані. — 2000. — № 6. — С.31-37.

  11. Чоп В.М. Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою. Автореферат дисс. на здобуття ст. к.і.н. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. — 20 с.

  12. Чоп В.Н. Маруся Никифорова. — Запорожье: РА “Тандем-У”, 1998. — 68 с.

  13. Чоп В.Н. Нестор Иванович Махно. — Запорожье: РА “Тандем-У”, 1998. — 84 с.

  14. Чоп В. Нікопольщина в історії махновського руху (1919 р.) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства. – Т.6. — Київ, 2001. — С.340-348.

  15. Чоп В.М. Проблема місцевого самоврядування в ідеології та політичній практиці махновського руху (1917-1921 рр.) // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Вип.VІІІ. — Запоріжжя, 1999. — С.39-46.

  16. Чоп В.М. Ставлення до махновського руху з боку істориків запорозького козацтва Я.П.Новицького та Д.І.Яворницького // Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. — Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. — С.104-111.

  17. Чоп В.М. Українське питання в історії махновського руху // Політична і військова діяльність Нестора Махна. — Запоріжжя, 1998. — С.83-99.

  18. Чоп В. Єврейське питання в історії махновського руху // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. Випуск ХІІ. — Запорiжжя, 2000. — С.40-50.

  19. Чоп В.М. Євреї та проблема антисемiтизму в iсторiї махновського руху // Еврейське населення Пiвдня України: iсторiя та сучаснiсть. Тези наукової конференцiї. — Запорiжжя, 1995. — С. 30-33.

  20. Чоп В. Ненужные союзники // Вехи Таганрога: Историко-литературный альманах. – 2002. – № 14 (декабрь). – С.54-57.

  21. Чоп В.М. Політична практика махновськогоруху // Студії з історіїСтеповоїУкраїни. – Вип.1. – Запоріжжя, 2003. – С.102-114.

  22. Чоп В.М. Політичніпартії та угрупуваннямахновськогоруху (1917-1921 рр.) // Україна: вчора, сьогодні, завтра. – Запоріжжя: Фоліант, 2003. – С.219-229.

  23. Чоп В.М. Організаційна структура збройних сил махновськогоруху // Наукові записки інститутуукраїнськоїархеографії та джерелознавства НАН України. – Т.7. – Київ, 2001. – С.502-511.

  24. Чоп В.М. Західноукраїнськіземліміждвомасвітовимивійнами // ІсторіяУкраїни. – Запоріжжя: Дике поле, 2002. – С.255-298.

  25. Чоп В.М. Нестор Іванович Махно // ІсторіяУкраїни. – Запоріжжя: Дике поле, 2002. – С.386-397.

  26. Чоп В.М. Нікопольський край під час першоїсвітовоївійни, українськоїнаціональноїреволюції та встановленнярадянськоївлади // Нариси з історіїНікопольського району (віднайдавнішихчасів до початку ХХ століття). – Київ-Нікополь-Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. – С.386-397.

  27. Чоп В.М. Дипломатична та консульська служба: Планисемінарських занять з тематикою лекцій і списками рекомендованоїлітератури. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 20 с.

  28. Методичнірекомендації з планами семінарських занять з дисципліни «ІсторіяУкраїни» для студентівусіхспеціальностейвсіх форм навчання. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – 52 с.

  29. Чоп В.М. Стосункинімців-колоністів з махновськимиповстанцями (1918-1920) // Державнаетнонаціональнаполітика: правовий та культурологічнийаспекти в умовахПівдняУкраїни. – Запоріжжя-Сімферополь: Доля, 2001. – С.87-91.

  30. Чоп В.М., Лиман І.І. До питання про релігійнуприналежністьнаселенняПівдняУкраїнипротягом ХІХстоліття // Етнокультурніпроцеси на ПівдніУкраїни в другійполовині ХІХ століття. Збірканауковихпраць ІІ Регіональноїнауковоїконференції 4-5 червня 1998 р. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – С.30-33.

  31. Чоп В.М. Джерела до історіїєврейськогопитання в політичнійпрактицімахновськогоруху (1917-1921 рр.) // Шостізапорізькієврейськічитання. – Запоріжжя: Диво, 2002. – С.97-103.

  32. Чоп В.М. Участь болгарських колоністів Приазов’я в повстанському русі 1918-1920 рр. // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції 2-3 жовтня 2003 р. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ; Сімферополь: Доля, 2003, – С.92–96.

  33. Чоп В.М. Газети махновського руху // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету.. – Запоріжжя: “Просвіта”, 2004. – Вип.ХVІІ – С.239-258.

  34. Чоп В.М. Галина Андріївна Кузьменко – голова Союзу вчителів Гуляйпільської республіки (1919-1920 рр.) // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Вип. 1. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – С.128-134.

  35. Чоп В.М. Селянські рукописи як джерело з історії суспільних рухів на Україні першої чверті ХХ ст. // Перший міжнародний конгрес “Національна перлина Запорожжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистемио.Велика Хортиця. Тези доповідей. – Запоріжжя, 2004. – С.131-134.

  36. Чоп В.М. “Шлях до волі” (Катеринослав) – перша україномовна газета махновського руху // Гуманітарний журнал (Дніпропетровськ). – 2004. – № 1-2 (зима-весна). – С.188-192.

  37. Чоп В.М. Селянські рукопися Південної України як історичне джерело // Джерела з історії Південної України. Т.5. Кн.1. Мемуари та щоденники. – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2005. – С.47-74.

  38. Чоп В.М. Проблема традицій запорозького козацтва в історії махновського руху // Українське козацтво у вітчизняній та загальноєвропейській історії. Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. – Одеса, 2005. – С.69-70.

  39. Чоп В.М. Запорозьке козацтво та махновське повстанство: пошуки традицій та історичних паралелей // Козацька спадщина. Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва Інституту історії України НАНУ. – Вип.2. – Нікополь-Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – С.136-140.

  40. Чоп В.М. Стосунки махновських повстанців з болгарськими колоністами Приазов’я (1919-1921) // Наукові записки. Праці молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М.С.Грушевського. – Т.11. – К., 2005. – С.171-187.

  41. Чоп В.М. Образ Нестора Махна в творах англійських письменників-фантастів // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – С.224-229.

  42. Чоп В.Н. Всеволод Волин – глава махновскогокультпросвета // Избранные трудыЗапорожскихеврейскихчтений. –— Запорожье: Диво, 2005. – С.369-382.

  43. Чоп В.М. Запорозьке козацтво та махновський рух: проблема співвідношення генетичних витоків і типологічної спорідненості // Актуальні проблеми та перспективи дослідження козацтва. Матеріали науково-практичного семінару. – Запоріжжя: Видавництво ВАТ “Мотор-Січ”, 2005. – С.40-43.

  44. Чоп В.М. Повстанське угрупування “зубківців” у подіях 1918-1919 років (маловідома сторінка історії повстанського руху на Запоріжжі та Херсонщині) // Наукові записки. Праці молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М.С.Грушевського. – Т.12. – К., 2006. – С.283-305.

  45. Чоп В.М. Союз і змова: обставини підписання і розриву військово-політичної угоди РПАУ /махновців/ та УНР (вересень 1919 р.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – Вип.ХІХ. – С.206-221.

  46. Чоп В.М. Проблемні питання історії Гуляйполя: джерела та інтерпретація // Історія і культура Придніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки. Науковий щорічник. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип.3. – С.104-111.

  47. Чоп В.М. Гайдамаки Гуляйполя // Козацька спадщина: Альманах Нікопольського регіонального відділення НДІ козацтва при інституті історії України НАНУ. – Вип.3. – Дніпропетровськ: Пороги, 2006. – С.234-240.

  48. Чоп В.М. Машинобудівний факультет // Запорізький Національний Технічний Університет. Історичний нарис. – Запоріжжя: Дике поле, 2006. – С.236-260.

  49. Записки гуляйпільського анархіста Вольдемара Антоні /Упорядник В.Чоп/ // Старожитності Південної України. Випуск 15. – Запоріжжя: РА “Тандем - У”, 2006. – 136 с.

  50. Чоп В.М., Лиман І.І. “Вольний Бердянськ”: місто в період анархістського соціального експерименту (1918 – 1921 роки). – Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2007. – 502 с.

  51. Чоп В.М. Махновсько-петлюрівський альянс // Музеї України. – 2007. – № 4. – С. 16-19; № 5. – С. 17-20.

  52. Чоп В.М. Участь приазовських греків-колоністів у махновському русі (1918 – 1921 рр.)// Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип.ХХІ. – С. 189 – 196.

  53. Чоп В.М. «Постзапорозьке гайдамацтво» на території сучасної Гуляйпільщини (1770 – 1785) // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми в дослідженні історії запорозького козацтва» (11 – 12 жовтня 2007 р.). Запоріжжя: «Мотор-Січ», 2007. – С.181 – 193.

  54. Чоп В.М. Проблема існування Запорозьких козацьких традицій в історії махновського руху // Записки історичного факультету ОНУ ім. І.І Мечнікова. – Вип.17. – С. 196 – 204.

  55. Чоп В.М. Рання біографія Нестора Махна: джерела та історіографія // Південна Україна ХVIII – XIXcт.: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – 2008. – Вип. VIII. – С.229-248.

  56. Чоп В.М., Лиман І.І. Азовська операція Революційної Повстанської армії України /махновців/ // Історія та культура Придніпров`я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. Випуск 5. – Дніпропетровськ: Національна гірничий університет, 2008. – С. 169 – 173.

  57. Чоп В.М. Авиация Махно // Экспедиция ХХI (Днепропетровск). – 2008. – № 10. – С. 8-9.

  58. Чоп В.М. Культурна традиція запорозького характерництва в пізніші часи /на матеріалах з історії махновського руху 1918 – 1921 років/ // Музейний вісник. – 2011. – N 11/2. – С. 129 – 139.

  59. Чоп В.М. Повстанське угрупування «зубківців» у подіях 1918 – 1919 років (маловідома сторінка історії повстанського руху на Запоріжжі та Херсонщині) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т. ХХІІІ. – Київ, 2011. – С.283-305.

  60. Чоп В.М. Культурна традиція запорозького характерництва в пізніші часи (на матеріалах з історії махновського руху 1918 – 1921 років) // Музейний вісник. – 2011. – N 11/2. – С. 129 – 139.

  61. Чоп В.М. Традиції запорозького козацтва в історії махновського руху // Заповідна Хортиця. Спеціальний випуск. – Запоріжжя, 2012. – С.190-194.

  62. Чоп В.М. Бондарець (Бондар) Лука Никифорович [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=5416&lang=ukr

  63. Чоп В.М. Кубирь Семен («Батько» Правда) [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=6293&lang=ukr

  64. Чоп В.М. Озеров Яків Васильович [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=6727&lang=ukr

  65. Чоп В.М. Ольховик Антон Макарович [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=6735&lang=ukr

  66. Чоп В.М. Осипенко Петро Лук’янович [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=6773&lang=ukr

  67. Чоп В.М. Павлов Віктор Олександрович [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=6780&lang=ukr

  68. Чоп В.М. Пузанов Петро [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=6963&lang=ukr

  69. Чоп В.М. Суховольський Яків (псевдонім – Алий) [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Запоріжжя, 2012. – Режим доступу до статті: http: // sites.znu.edu.ua./news¬_details.php?news_id=7186&lang=ukr

  70. Чоп В.М. Участь національних меншин Півдня України в махновському русі (1917 – 1921 рр.) // Музейний вісник. – 2013. – № 13/2. – С. 370 – 382.

  71. Чоп В.М. Махновський рух на Запоріжжі // Легендарний син Гуляйпілля: Бібліографічний покажчик. – Запоріжжя: ВАЛПІС. С.7-15.

  72. Чоп В.М. Збройний конфлікт махновських повстанців з німецькими колоністами (1918 – 1919 рр.) // Музейний вісник. – 2017. – N 17. – С. 137 – 145.

  73. Чоп В.М. Село Новоспасівка та його мешканці-анархісти // Наукові записки. Зб. Праць молодих вчених та аспірантів. – Т.26. – Київ, 2013. – С. 438 - 458.

  74. Чоп В.М. Маріупольський десант: історія однієї революційної авантюри 1918 року// Наукові записки. Зб. Праць молодих вчених та аспірантів. – Т.27. – Київ, 2013. – С. 362 – 372.

  75. Чоп В.М. Культурна традиція запорозького характерництва в пізніші часи (на матеріалах з історії махновського руху 1918 – 1921 років) // Українське патріотичне козацтво: альманах: Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – С. 110 – 120.

  76. Чоп В.М., Лиман І.І. Місцями пам’яті повстанських перемог у запорозькому краї: Азовська операція Нестора Махна. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – 100 с.

  77. Чоп В.М., Лиман І.І. Махновські повстанці Північного Празов’я (1918 – 1921 рр.) . – Запоріжжя: Дике Поле, 2018. – 436 с.

  78. Чоп В.М., Лиман І.І. Нащадки запорожців: Махновський рух у Північному Приазов’ї (1918 – 1921 рр.). – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 609 с.

  79. Чоп В.М. Нестор Махно: Останній селянський герой. – Київ: АртЕк: Мистецтво, 2019. – 288 с.

  Мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  Адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Ауд. 270. Тел. 769-83-75. E-mail: chopvolodimir71@gmail.com ORCID: 0000-0002-9850-9555