Ви є тут

Головна

Мета. Дисципліна складається з двох частин: електродинаміки і розповсюдження радіохвиль.Мета викладання першої частини дисциплiни-електродинамiки-вивчення теорiї електромагнiтного поля,властивостей та параметрiв електромагнiтних хвиль, методів електродинаміки для вирішення технічних задач. Мета викладання другої частини дисциплiни-ПРХ-вивчення основних типiв радiотрас i їх впливу на характеристики поширення електромагнiтних хвиль.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– функціональні властивості приладів та їх основні параметри, принципи дії, їх типи і основні;

– мати уявлення про стан вироблення електронних та квантових приладів НВЧ в нашій країні й за кордоном, а також перспективних напрямах їх подальшого розвитку.

вміти:

– порівнювати можливості різних приладів й вірно обрати той вид приладу, що відповідає конкретному радіотехнічному пристрою;

– придбати навички використання довідкової літератури по таким приладам, а також експериментального дослідження їх характеристик та вимірювання основних параметрів.

 

Викладач дисципліни: Логачова Людмила Михайлівна, ст. викладач кафедри Радіотехніки та телекомунікацій

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й, 3-й 2-й, 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 360 3-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 80 год. 14 год.
Практичні, семінарські
год. 6 год.
Лабораторні
64 год. 8 год.
Самостійна робота
216 год. 332 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100