Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є розширити та заглибити знання студентів в області сучасних електронних та квантових приладів НВЧ та приладів оптичного діапазону.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– функціональні властивості приладів та їх основні параметри, принципи дії, їх типи і основні конструктивні та експлуатаційні характеристики, області застосування;

– мати уявлення про стан вироблення електронних та квантових приладів НВЧ в нашій країні й за кордоном, а також перспективних напрямах їх подальшого розвитку.

вміти:

– порівнювати можливості різних приладів й вірно обрати той вид приладу, що відповідає конкретному радіотехнічному пристрою;

– придбати навички використання довідкової літератури по таким приладам, а також експериментального дослідження їх характеристик.

 

Викладач дисципліни: Логачова Людмила Михайлівна, ст. викладач кафедри Радіотехніки та телекомунікацій

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 144 6-й 6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4

 самостійної роботи студента – 5

Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
80 год. 132 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100