Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння здійснювати вибір і реалізацію відповідного способу живлення апаратури зв’язку в залежності від умов експлуатації (від космосу до відповідного середовища).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основи теорії електричних кіл;

– принцип побудови первинних джерел живлення для роботи радіоапаратури в космосі, на віддалених маяках та під водою;

– основні принципіальні схеми електротехнічних приладів, які використовуються при живленні радіоапаратури в звичайних умовах.

вміти:

– розрахувати струми та напруги на елементах складних електричних схем постійного та змінного струмів;

– перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам контрольовані параметри джерел живлення, доводити їх до нормативних значень, використовуючи технічну документацію та інструкції.

 

Викладач дисципліни: Костенко Валер’ян Остаповіч, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 126 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 5 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 4 год.
Самостійна робота
78год. 114 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100