Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволяють їм здійснювати математичне моделювання радіосигналів і сигналів перешкод; моделювання процесів перетворення сигналів і перешкод лінійними та нелінійними ланками, обробку результатів математичного моделювання на прикладі створення математичних моделей сучасних РТС різноманітного профілю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– математичні моделі сучасних радіосигналів та сигналів перешкод для РТС;

– методи моделювання випадкових процесів із різними законами розподілу ймовірностей і з завданими кореляційними властивостями;

– методи моделювання лінійних ланок за допомоги інваріантності імпульсної характеристики, білінійного перетворення, заміни диференціалів, методи моделювання КІХ - і БІХ – фільтрів;

– методи моделювання без інерційних нелінійних систем, а також систем, що складаються з замкнутих інерційних нелінійних ланок;

– способи оцінки закону розподілу ймовірностей сигналів;

– технології перевірки відповідності обраної моделі розподілу даних експерименту згідно критеріїв Пірсона, Колмогорова, Крамера-Мізеса, оцінки моментів розподілу, кореляційної функції, спектральної щільності потужності сигналів методом корелограм та періодограм;

– способи симуляції складних РТС, зокрема такого порядку складності, як контури самонаведення керованого снаряда на ціль або стежачого моноімпульсного амплітудного суммарно-різнецевого пеленгатора за допомоги середовищ MatLab та SimuLink.

 

Викладач дисципліни: Бугрова Тетяна Іванівна, к. т. н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки 6.050901 «Радіотехніка»
Спеціальність 8.05090101 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2
Кваліфікація (професійне спрямування):
2144.1 Наукові співробітники
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 165 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 9
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Магістр з радіотехніки
 
26 год. - год.
Практичні, семінарські
12 год. год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
147 год. год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит, КП

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100