Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення принципів побудови різноманітних пристроїв та систем,які застосовуються в телекомунікаційних мережах телебачення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принцип побудови різноманітних схем та пристроїв телевізійної техніки;

– принципи організації служб та систем телевізійного та звукового мовлення;

– принципи кодування цифрових систем телебачення.

вміти:

– проводити розрахунок трас та структурних схем систем та мереж телевізійного мовлення;

– проводити вибір необхідного обладнання за технічним завданням системи;

– проводити профілактичні та ремонтні роботи окремих пристроїв та телевізійних систем в цілому.

 

Викладач дисципліни: Залевський Олексій Павлович, к.т.н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
24 год. 8 год.
Самостійна робота
108 год. 160 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100