Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати проектування систем радіоавтоматики різного призначення та використовувати їх для створення більш складних радіоелектронних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні принципи побудови систем автоматичного управління;

– принцип дії та функціональні схеми класичних систем радіоавтоматики;

– схемотехнічні аспекти реалізації функціонально необхідних вузлів систем радіоавтоматики;

– методи аналізу неперервних систем радіоавтоматики;

– методи аналізу дискретних систем радіоавтоматики;

– критерії стійкості систем радіоавтоматики;

– методи аналізу якості систем радіоавтоматики;

– методи синтезу систем радіоавтоматики при випадкових задавальних діях;

– методи аналізу нелінійних систем радіоавтоматики.

вміти:

– проектувати системи радіоавтоматики;

– моделювати системи радіоавтоматики за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

 

Викладач дисципліни: Кабак Владислав Семенович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 8 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 162 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 48 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 4 год.
Самостійна робота
98 год. 150 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100