Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є є вивчення фізичних основ радіолокації і радіонавігації, принципів вимірювання координат та параметрів руху об'єктів, структурних схем радіотехнічних систем різного призначення та їх тактико-технічних характеристик.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– фізичні основи радіолокації і радіонавігації;

– принципи побудови систем визначення координат і параметрів руху об'єктів, систем визначення місцеположення (навігації);

– принципи захисту від пасивних завад;

– принципи пасивної радіолокації;

– принципи побудови і функціонування супутникових РТС.

вміти:

– складати структурні схеми РТС різного призначення;

– формулювати вимоги до технічних параметрів пристроїв, що входять в систему.

 

Викладач дисципліни: Бондарев Борис Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 48 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 8 год.
Самостійна робота
80 год. 126 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100