Ви є тут

Головна

Мета дисципліни Зрозуміти зв’язок між структурою сигналу, механізмом його дії на коло та відповідними математичними моделями. Навчитись обирати адекватний розв’язуваній задачі математичний апарат та виробити навички вирішення певних технічних та наукових задач, які пов’язані з застосуванням радіотехнічних методів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методи інженерного аналізу та синтезу кіл у галузі радіотехніки;

– способи створення математичних моделей в часовій та спектральній областях сигналів та процесів, що вивчаються, і приладів їх обробки;

– методи і математичні моделі перетворення сигналів у часовій та спектральній області, зокрема, при різних видах модуляції, детектування, нелінійного резонансного і параметричного підсилення, генерації, фільтрації та математичні моделі і схеми відповідних пристроїв;

– ефективні алгоритми цифрового перетворення сигналів;

– способи застосування радіотехнічних методів у суміжних сферах;

вміти:

– вибрати ефективний алгоритм формування та аналізу сигналів з урахуванням наявного апаратного та програмного забезпечення;

– здійснювати аналіз та синтез кіл для відповідної обробки сигналів, створювати програмне забезпечення в середовищах MathCAD та MATLAB для моделювання радіотехнічних кіл та процесів перетворення сигналів;

– керувати пристроями формування та перетворення сигналів на базі сучасних процесорів.

 

Викладач дисципліни: Бугрова Тетяна Іванівна, к.т.н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Курсова робота  Семестр
Загальна кількість годин – 378 3-й, 4-й 3-й, 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,5 самостійної роботи студента – 7,3 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 80 год. 18 год.
Практичні, семінарські
32 год. год.
Лабораторні
32 год. 12 год.
Самостійна робота
234 год. 348 год.
Індивідуальні завдання: 36 год.
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100