Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основних принципів побудови систем захисту інформації в ТКС з використанням технічних і криптографічних методів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сутність системного підходу до побудови захищеного зв’язку;

– сутність та характеристики технічних каналів витоку інформації;

– сутність, характеристики та параметри технічних засобів захисту інформації;

– сутність та рівні програмного захисту інформації;

– основні підходи до криптографічного захисту інформації;

– основні поняття теорії чисел;

– сучасні криптографічні алгоритми, зокрема алгоритм RSA.

вміти:

– формувати вимоги до організації комплексної системи захисту інформації;

– оцінити радіочастотну ситуацію та параметри контрольованої зони;

– користуватися основними технічними засобами для захисту інформації;

– користуватися алгоритмом RSA для шифрування, дешифрування та складання цифрового електронного підпису.

 

Викладач дисципліни: Дмитренко Віктор Панкратович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 108 8-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 5 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 36 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 8 год.
Самостійна робота
48 год. 142 год.
Індивідуальні завдання:  12 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100