Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем та мультисервісних мереж зв’язку з підтримкою якості обслуговування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– технології створення контенту та технології ефективного пошуку інформації в ІМЗ;

– технології якісного обслуговування різнотипного трафіка ІМЗ;

– чинники, які впливають на погіршення якості функціонування ІМЗ;

– методи підвищення ефективності використання ресурсів ІМЗ під час передавання мультимедійного трафіка;

– основні параметри ефективності роботи та нормативні показники якості роботи ІМЗ;

– норми на параметри якості передавання трафіку при використанні мереж з пакетними методами передавання.

вміти:

– ефективно працювати у багатопрофільному інформаційному середовищі;

– проводити моделювання та конфігурування ІМЗ з метою їх оптимізації та визначення експлуатаційних характеристик, користуючись відповідними програмними засобами;

– використовуючи чинні нормативи якості, рекомендації і стандарти формулювати цілі проекту (програми) рішення задач підвищення надійності, якості обслуговування, економічності побудови ІМЗ;

– проводити вимірювання якісних параметрів транспортування трафіку в ІМЗ та приймати рішення до певних дій по забезпеченню відповідності цих параметрів встановленим нормам;

– розробляти плани програм та методики проведення іспитів, виконувати експерименти, складати їх опис та робити висновки з метою недопустимості погіршення якості роботи ІМЗ.

 

Викладач дисципліни: Сметанін Ігор Миколайович, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки 
6.050903 «Телекомунікації»
Спеціальність
8.05090301 Інформаційні мережі зв’язку
Змістових модулів – 2
Кваліфікація (професійне спрямування):
2144 Наукові співробітники (електроніка,телекомунікації)
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат Семестр
Загальна кількість годин – 162 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6,13
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Магістр з інформаційних мереж зв’язку
 
32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 12 год.
Самостійна робота
98 год. 140 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100