Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основних принципів побудови апаратури живлення, яка використовується в електрозв’язку, а також засвоєння сучасних програмних засобів, комп’ютерної графіки та моделювання джерел електроживлення сучасних автоматичних телефонних станцій, абонентських терміналів стільникового зв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи побудови і функціонування різноманітних терміналів;

– принципи побудови і функціонування дорожніх комп’ютерів та ноутбуків;

– принципи побудови і функціонування асинхронних модемів;

– особливості побудови різноманітних інтерфейсів обладнання, яке є в користувача;

вміти:

– аналізувати архітектуру та роботу сучасного телекомунікаційного обладнання, яке знаходиться в користувача;

– виконувати розрахунки основних показників телекомунікаційних мереж і уміти оцінювати можливість використання в нових телекомунікаційних мережах перспективних мережних технологій;

– під час технічної експлуатації мереж, систем, споруд і засобів електро- та радіозв’язку, використовувати чинні інструкції і нормативно-технічну документацію;

– спираючись на знання нормативних параметрів та принципів дії обладнання електрозв’язку, за допомогою вмонтованих або автономних пристроїв контролю визначати відповідність параметрів апаратури та обладнання діючим нормам;

– використовуючи програмно-апаратні засоби, знання принципів організації мережі та її архітектуру, побудову та функціонування операційних систем телекомунікаційних та інформаційних мереж, встановлювати або відновлювати мережні операційні системи та прикладне програмне забезпечення за нормативно-технічною документацією.

 

Викладач дисципліни: Костенко Валер’ян Остапович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 25 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат Семестр
Загальна кількість годин – 74 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
51 год. 71 год.
Індивідуальні завдання:  5 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100