Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основних видів моделювання телекомунікаційних систем, базових теорій оптимізації систем масового обслуговування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи побудови і функціонування моделей телекомунікаційних систем;

– принципи побудови і функціонування систем масового обслуговування;

– основні концепції теорії прийняття рішень;

– основні концепції теорії графів.

вміти:

– формулювати вимоги до параметрів моделей телекомунікаційних систем;

– проводити розрахунок основних задач в теоріях масового обслуговування;

– моделювати розраховувати складні математичні моделі телекомунікаційних систем.

 

Викладач дисципліни: Самойлик Сергій Сергійович, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 162 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 8 год.
Самостійна робота
98 год. 146 год.
Індивідуальні завдання: 54 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100