Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ теорії систем: математичних моделей систем і елементів систем та методів їх дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні відомості про сигнали та їх математичні моделі;

– способи опису лінійних безперервних систем та їх елементів;

– теорію лінійного та нелінійного керування системами;

– методи оптимізації керування системами;

вміти:

– формувати математичні моделі об’єктів та систем;

– вирішувати задачі на транспортних мережах, створювати програми в середовищах MathCAD та MATLAB для моделювання процесів моделювання систем та їх елементів;

– здійснювати синтез структурних схем аналогових та дискретних систем.

 

Викладач дисципліни: Бугрова Тетяна Іванівна, к. т. н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – дослідне завдання  Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4,5 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 24 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 6 год.
Самостійна робота
54 год. 78 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100