Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надати студентам базову підготовку по відповідних розділах обчислювальної та мікропроцесорної техніки достатньої для подальшої самостійної роботи зі спеціальними технічними матеріалами та літературою, а також для успішного засвоєння матеріалу ряду спеціальних дисциплін телекомунікаційного напряму.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасну елементну базу цифрових, цифро-аналогових, аналогово-цифрових мікросхем та мікропроцесорних комплектів, методику проектування апаратних та програмних засобів мікропроцесорних систем та систем з програмованими мікроконтролерами.

вміти:

– складати таблиці істинності та логічні порівняння у аналітичному виді для широкого класу цифрових елементів та вузлів, складати часові діаграми роботи різноманітних пристроїв, спроектувати за технічним завданням мікропроцесорну систему з застосуванням мікроконтролерів та мікропроцесорів ВІС, складати керуючі програми на мові асемблера або мовах вищого рівня.

 

Викладач дисципліни: Кудрявцев Дмитро Петрович, к. ф-м. н., доцент кафедри радіотехніки и телекомунікації.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 6 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й,3-й 2-й,3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова робота Семестр
Загальна кількість годин – 504 4-й,5-й 4-й,5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5,3 самостійної роботи студента – 6,5,6 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 64 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
210 год. 292 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік, іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100