Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами теоретичних та практичних основ адміністрування та управління телекомунікаційними мережами,засвоєння навичок користування сучасним мережевим програмним забезпеченням.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– структуру побудови основних видів телекомунікаційних мереж;

– способи адміністрування та управління телекомунікаційними мережами;

– сучасне програмне забезпечення для адміністрування та управління мережами.

вміти:

– адмініструвати телекомунікаційні мережі та управляти ними;

– здійснювати моніторинг за станом телекомунікаційної мережі;

– попереджати основні мережеві атаки та діагностувати загальні несправності мереж.

 

Викладач дисципліни: Бугрова Тетяна Іванівна, к. т. н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки 6.050903 «Телекомунікації» 
Спеціальність 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку »
Змістових модулів – 4
Кваліфікація (професійне спрямування):
2144 Наукові співробітники (електроніки, телекомунікації)
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  Семестр
Загальна кількість годин – 120 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр з інформаційних мереж зв’язку

12 год. 6 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
32 год. 98 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100