Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основних принципів побудови радіорелейних ліній зв'язку (РРЛ) і супутникових систем передачі інформації (ССПІ) і їх основних тактико-технічних характеристик.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи побудови і функціонування радіорелейних ліній зв'язку;

– принципи побудови і функціонування супутникових систем зв'язку, те-лебачення і навігації;

– принципи побудови апаратури радіотехнічних СПІ;

– особливості поширення радіохвиль в радіорелейних і супутникових системах зв'язку;

вміти:

– формулювати вимоги до технічних параметрів пристроїв, що входять в РРЛ і ССПІ;

– проводити розрахунок і побудову радіорелейних трас;

– проводити енергетичний розрахунок радіорелейних і супутникових ліній зв'язку.

 

Викладач дисципліни: Бондарев Борис Миколайович, к.т.н., доцент., професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 144 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 36 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
12 год. 8 год.
Самостійна робота
98 год. 126 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100