Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань,навиків та уміння, які дозволяють їм здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем і мереж мобільного зв’язку на базі різноманітних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи побудови і функціонування транкінгових систем зв’язку;

– принципи побудови і функціонування систем персонального виклику;

– принципи побудови і функціонування систем персонального супутникового зв’язку ;

– принципи побудови і функціонування систем стільникового зв’язку;

– принципи побудови апаратури каналового та цифрового мобільного зв’язку;

– особливості вирішення проблем передавання та прийому радіосигналів об’єктами які рухаються.

вміти:

– розраховувати бюджет каналу радіозв’язку для системи персонального супутникового зв’язку;

– проводити розрахунок бюджету траси і радіуса стільника;

– оцінювати вплив моделі каналу зв’язку на ймовірність бітової помилки;

– проводити частотно-територіальне планування систем рухомого зв’язку.

 

Викладач дисципліни: Сметанін Ігор Миколайович, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  Семестр
Загальна кількість годин – 144 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 8 год.
Самостійна робота
96 год. 128 год.
Індивідуальні завдання:  20 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100