Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення структури та роботи систем та мереж радіо та телевізійного мовлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи побудови і функціонування систем та мереж радіо мовлення;

– принципи побудови і функціонування систем телевізійного мовлення;

– пристрої та сигнали що використовуються у системах телевізійного мовлення;

– стандарти та основні характеристики мереж радіо та телевізійного мовлення.

вміти:

– формулювати вимоги до параметрів систем радіо та телевізійного мовлення;

– проводити розрахунок ліній радіо та телевізійного мовлення;

– виконувати перекодування телевізійного зображення.

 

Викладач дисципліни: Чорнобородов Михайло Петрович, к.т.н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  Семестр
Загальна кількість годин – 162 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 36 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
24 год. 8 год.
Самостійна робота
102 год. 142 год.
Індивідуальні завдання:  54 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100