Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є ознайомити студентів з основними закономірностями і сучасними методами передачі інформації каналами зв'язку, способами математичного опису повідомлень, сигналів і завад, методами формування і перетворення сигналів у каналах електрозв'язку, аналізом їхніх інформаційних характеристик, завадостійкого кодування й оптимального прийому повідомлень і розподілу інформації, оптимізації систем зв'язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні поняття та визначення в системі електрозв’язку;

– основні характеристики систем зв’язку;

– сигнали та їх математичні моделі;

– модульовані сигнали;

– випадкові сигнали і завади;

– числові характеристики сигналів і завад;

– формування та перетворення сигналів нелінійними колами;

– інформаційні характеристики джерела повідомлень;

– завадостійкість та оптимальне приймання дискретних сигналів;

– основні параметри коректуючи кодів;

– принципи побудови коректуючи кодів.

вміти:

– виконувати розрахунки спектральних характеристик сигналів;

– розраховувати інформаційні характеристики повідомлень.

 

Викладач дисципліни: Бондарев Борис Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
2-й, 3-й 2-й, 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  Семестр
Загальна кількість годин – 426 4-й, 5-й 4-й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 96 год. 16 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
64 год. 12 год.
Самостійна робота
200 год. 322 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік, іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100