Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами основних положень законів електричних кіл для моделювання фізичних процесів, що відбуваються при перетворюванні інформації у вигляді сполучення електричних сигналів, а також вироблення навикав експериментального дослідження елементів складних систем та пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основи теорії електричних кіл;

– основи загальної теорії детермінованих сигналів;

вміти:

– розрахувати струми та напруги на елементах складних електричних схем постійного та змінного струмів;

– провести аналіз сигналів складних форм в частотній та часовій областях.

 

Викладач дисципліни: Костенко Валер’ян Остапович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
1-й, 2-й 1-й, 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 360 2-й, 3-й 2-й, 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 9 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 80 год. 16 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
64 год. 14 год.
Самостійна робота
216 год. 348 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік, іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100