Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є є формування у студентів базових знань по основних принципах структурно-топологічної і організаційно-технічної побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж, основних закономірностях їх функціонування і найбільш поширених методах аналізу і синтезу структур мереж, їх параметрів та окремих компонентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– класифікацію телекомунікаційних та інформаційних мереж;

– теоретичні основи побудови телекомунікаційних мереж;

– основні характеристики і параметри телекомунікаційних мереж;

– основні типи моделей мереж і типові процеси, які протікають в них;

– принципи організаційно-технічної побудови телекомунікаційних мереж;

– основні закономірності функціонування телекомунікаційних мереж;

– основні методи і розрахунку і оцінки параметрів телекомунікаційних мереж і їх складових;

– основні завдання, принципи побудови і основи функціонування систем управління телекомунікаційними мережами;

– методи рішення завдань управління на телекомунікаційних мережах;

– елементи, структури та структурні властивості мереж різного призначення;

– показники якості та методи розподілу інформаційних потоків;

– принципи моделювання, проектування телекомунікаційних та інформаційних мереж;

вміти:

– розробляти топології та технологічні алгоритми телекомунікаційних та інформаційних мереж;

– робити розрахунок і оцінку основних параметрів телекомунікаційних мереж;

– робити аналіз і синтез телекомунікаційних мереж;

– технічно грамотно забезпечувати розподіл і застосування засобів на телекомунікаційних мережах;

– технічно грамотно нормувати показники основних характеристик телекомунікаційних мереж;

– проводити техніко-економічне обґрунтування проектів мереж;

– використовувати теоретичні положення при їх проектуванні.

 

Викладач дисципліни: Сметанін Ігор Миколайович, ст. викладач кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 216 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 самостійної роботи студента – 8 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 48 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 8 год.
Самостійна робота
136 год. 216 год.
Індивідуальні завдання:  54 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100