Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати аналіз і синтез функціональних пристроїв телекомунікацій та використовувати їх для створення більш складних телекомунікаційних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методи множинного доступу в телекомунікаційних системах;

– особливості проявлення ефекту багатопроменевого розпов-сюдження радіохвиль в умовах міста і приміської зони;

– основні методи боротьби з швидкими і повільними завмираннями;

– основні види цифрової модуляції, які знайшли застосування в системах зв’язку з рухомими об’єктами ;

– функціональні схеми модуляторів – демодуляторів для стандартів мобільного зв’язку 2G, 3G;

– спектральні характеристики сигналів, які використовуються в системах мобільного зв’язку;

– архітектури передавального і приймального трактів мобільних телефонів;

– типи і принцип дії мовних кодерів, які застосовуються в системах зв’язку з рухомими об’єктами;

– методи канального кодування;

– бути ознайомленими з функціональними схемами мобільних телефонів;

вміти:

– визначати спектральну ефективність методу модуляції;

 

Викладач дисципліни: Кабак Владислав Семенович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікації.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 7 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 162 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 48 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
98 год. 184 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100