Ви є тут

Головна

Мета: метою є забезпечення знань основних особливостей корозійних руйнувань деталей гарячої частини ГТУ, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на корозійну стійкість деталей з жароміцних сплавів та способів ії підвищення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: термодинаміку та основні кінетичні закони корозійних процесів; вплив легування на стійкість матеріалів до високотемпературного окислення (ВТО) та високотемпературної корозії (ВТК);

вміти: раціонально вибрати матеріали виробів з врахуванням умов експлуатацшї.

Викладач дисципліни: Гайдук Сергій Валентинович, професор кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

    (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
94 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 60% до 40% для заочної форми навчання – 9% до 91%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест

Підсумкова

середньозважена оцінка

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 100 100
25 25 25 25 25 25 25 25