Ви є тут

Головна

Мета: оволодіння студентами теоретичних основ діагностики та дефектоскопії, принципів побудови технічних засобів діагностування в матеріалознавстві, практичними навичками контролю матеріалів і виробів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методи проведення діагностики та дефектоскопії матеріалів і виробів, принципи дії і технологію застосування відповідних приладів;

вміти: раціонально вибирати методи діагностики та дефектоскопії сталей, сплавів і неметалевих матеріалів та виробів з них; використовувати моделі об'єктів, що підлягають діагностиці, застосовувати найбільш доцільну апаратуру в кожному конкретному випадку.

Викладач дисципліни:Вініченко Валерій Степанович ,доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

"Прикладне матеріалознавство", «Термічна обробка металів», «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання _____

                (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
108 год. 140 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 38 %  до 62 %

для заочної форми навчання – 7% до 93%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 100
20 30 30 20 20 20 20 20 20 20