Ви є тут

Головна

Прізвище:  Бондаревич

Ім'я:  Ірина

По батькові:  Миколаївна

 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  кандидат  філософських  наук

Вчене звання:  доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-6711-8244

Освіта:  вища

 • Запорізький національний університет, 1994 р., спеціальність «історія», кваліфікація за дипломом «викладач історії та суспільствознавства».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 09.00.04 «філософська антропологія, філософія культури», тема: «Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини», у 2008 р., Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (м. Київ).

Наукові інтереси:

 • філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія, філософія освіти.

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія», «Психологія», «Релігієзнавство», «Етика ділового спілкування» (студентам-бакалаврам), «Педагогічна майстерність» (студентам-магістрам).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  біля 60, з них патентів – немає, монографій – 4, навчальних посібників – 1.

 • Бондаревич, І.М. Объяснительный потенциал античной философии в труде Аристотеля «Метафизика»: слабые и сильные стороны [Текст] / І. М. Бондаревич // Вестник Гродненского уиверситета им. Я. Купалы. Серия 1 «История и Археология. Философия. Политология. – № 3 (203), 2015. – С. 86-95.
 • Бондаревич, І. М. Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип.58. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – 286 с. – С.117-127.
 • Бондаревич, І. М. «Vita heroica» – «vita minima» – полярні екзистенційні модуси українців [Текст] / І. М. Бондаревич // Вісник Черкаського університету ім. Б.Хмельницького. Серія «Філософія» / гол. редактор Марченко О. В. – № 31 (284). – Черкаси: Вид-во Черкаський університет, 2013. – 141 с. – С. 55-61.
 • Бондаревич, І. М. Філософія: навчальний посібник / І. М. Бондаревич. – Київ: Алерта, 2013. – 240 с.
 • Бондаревич, І. М. Філософія: діалог мислителів епох цивілізацій: Навчальний посібник / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 252 с.
 • Бондаревич, І. М. Духовна цілісність як атрибут особистості [Текст] / І. М. Бондаревич // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: монографія / редкол.: В. П.Бех (голова), Г. О.Нестеренко (заступник голови). – Нац. пед. ун-т ім. М. П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – 786 с. – С. 293-391.
 • Бондаревич, І. М. Специфіка пізнавальних можливостей як засада суб’єктивності істини [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 51. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – 283 с.– С.191-198.
 • Бондаревич, І. М. Сучасний контекст розуміння духовності: діалогічність і коеволюційність [Текст] / І. М. Бондаревич // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). – 2011. – № 3. – С. 104-109.
 • Бондаревич, І. М. Українська філософія в світовому філософському полілозі [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 42 (№12). – 724 с. – С. 163-169.
 • Бондаревич, І. М. Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 43. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – 258 с. – С.83-90.
 • Бондаревич, І. М. Архаїчні слов’янські міфи і українська «філософія серця» [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип.41. – 656 с. – С. 291-298.
 • Бондаревич, І. М. Контексти розуміння духовності людини: історія і сучасність [Текст] / І. М. Бондаревич // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / Гол. ред.. Г. П.Шевченко – Вип. 2(31). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2009. – 208 с. – С. 17-22.
 • Бондаревич, І. М. Перспективи дослідження діалогічності як стрижневої характеристики буття [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М.Вашкевич. – К., 2009. – Вип.24. – 444 с. – С.160–166.
 • Бондаревич, І. М. Психосоматичний аспект філософського діалогу [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Вип. 37.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009 – 243 с. – С.194-202.
 • Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива: монографія [Текст] / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя, 2008. – 162 с. – 300 прим. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-7809-83-6.
 • Бондаревич, І. М. Становлення поняття «духовність» в історії соціально-гуманітарного пізнання [Текст] / І. М. Бондаревич // Нова парадигма: журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – Випуск 63. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,2007. – 231 с. – С 36-47.
 • Бондаревич, І. М. Духовна цілісність людини – структурно-функціональний вимір [Текст] / І. М. Бондаревич // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя,2007. – Вип. 18. – 210 с. – С.186-188.
 • Бондаревич, І. М. Становлення поняття «духовність» в історії соціально-гуманітарного пізнання [Текст] / І. М. Бондаревич // Нова парадигма: журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 231с. – С. 36-47.
 • Бондаревич, І. М. Філософський статус поняття «духовність» [Текст] / І. М. Бондаревич // Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М. П.Драгоманова, 2007. – № 12 (25). – С. 239-246.
 • Бондаревич, І. М. Духовна цілісність як процес і продукт саморозгортання особистості [Текст] / І. М. Бондаревич // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: «ІНТАС»,  2007. – Вип. 25. – 312 с. – С.69-81.
 • Бондаревич, І. М. Потенціал духовного зростання  особистості в просторі сучасної України: філософські витоки [Текст] / І. М. Бондаревич // Нова парадигма: журнал наук. праць / Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 72. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 253 с. – С. 58-68.
 • Бондаревич, І. М. Інформаційно-розвиваюче середовище як засіб розв’язання проблеми духовної свободи особистості [Текст] / І. М. Бондаревич // Постсучасність: проблеми /духовної свободи особистості: монографія / О. О. Сердюк, М. В. Алфьорова, І. В. Апоніна, М. В. Багрій і ін. : за ред. О. О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 249 с. – С. 151-157.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Бондаревич, І. М Методика оновлення тематичного плану гуманітарної дисципліни / І. М. Бондаревич // Тези доповідей XXІІІ міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» 23 квітня 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – 638  с. – С. 299-300.
 • Бондаревич, І. М. Психолого-педагогічний аспект викладання курсу «Філософія» / І. М. Бондаревич // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» 28 лютого - 1 березня 2014 р. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – 112 с. – С. 84-87.
 • Бондаревич, І. М. Еволюція свідомості як засада гуманізації суспільства / І. М. Бондаревич // Тези доповідей XXІІ міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», 18 квітня 2014 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 771 с. – С. 358-359.
 • Бондаревич, І. М. Педагогічні техніки як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін / І. М. Бондаревич // «Гуманітарні науки та освіта у XXI ст. : матеріали VІІ Міжнар. Читань пам’яті М. Матусовського» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 10-11 квіт.2014 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2014. – 255 с. – С. 197-201.
 • Бондаревич, І. М. Модернізація тематичного плану дисципліни: досвід сумісної роботи викладача і студентів /  І. М. Бондаревич // «Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-18 жовтня 2014 р. / Південна фундація педагогіки. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – 104 с. – С. 58-62.
 • Бондаревич, І. М. Процесуальність як головна характеристика постмодерних ідентифікацій /  І. М. Бондаревич // Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. викладачів, науковців,  молодих вчених, аспірантів і студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2014», 14-18 квітня 2014 р., у 5 т. – Т. 4 / редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 386 с. – С.165-166.
 • Бондаревич, І.М. Специфіка пізнавальних можливостей суб’єкта / І.М. Бондаревич // Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки 2013», 15-19 квітня 2013 р. / редкол.: Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та ін. – Том 2. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 344 с. – С.266-268.
 • Колодка Д. М., Бондаревич, І. М. Психічний феномен: ефект Рінгельмана / Д. М. Колодка, І. М. Бондаревич // Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки 2013», 15-19 квітня 2013 р. / редкол.: Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та ін. – Том 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 344 с. – С. 282-283.
 • Бондаревич, І. М. Проблема ідентичності: історичний вимір / І. М. Бондаревич // Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції «Філософія як культурна політика сучасності». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 122 с. – С. 97.
 • Бондаревич, І. М. До уточнення дефініції «концепція гуманітарного розвитку» / І. М. Бондаревич // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри», 22-23 листопада 2013 р. / За ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової. –  Запоріжжя, ЗДІА, 2013. – 286 с. – С.43-45.
 • Бондаревич, І. М. Психосоціальне підгрунтя українського індивідуалізму / І. М. Бондаревич // матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції», 21-22 березня 2013 р. / За ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової. –  Запоріжжя, ЗДІА, 2013. – 234 с. – С.70-73.
 • Бондаревич, І. М. Природа парадоксальних виявів українського індивідуалізму / І. М. Бондаревич // матеріали доповідей та виступів на всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів», 11-12 жовтня 2012 р. – Черкаси: «Інтроліта ТОР», 2012. – 344 с. – С. 38-40.
 • Бондаревич, І. М. Діалогічність як стрижнева характеристика людського буття / І. М. Бондаревич // Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки 2012», 9-13 квітня 2012р. / редкол.: Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та ін. – Том 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 384 с. – С.226-227.
 • Бондаревич, І. М. Психічний процес сприйняття і парадигмальні картини світу / І. М. Бондаревич // Матеріали доповідей та виступів VII всеукраїнської науково-практичної міждисциплінарної конференції «Особистість і полікультурність сучасного світу», 21 травня 2012 р.. – Херсон: Херсонський державний аграрний університет. – Вид-во: Колос, 2012. – 148 с. – С. 4-6.
 • Бондаревич, І. М. Людина – культура: буття у світі символів / І. М. Бондаревич // Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів «Тиждень науки – 2011». – Т. 3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 362 с. &? С. 60-62.
 • Бондаревич, І. М. Еволюція свідомості: індивідуальний вимір /  І. М. Бондаревич // : збірник тез доповідей наук.-техн. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів «Тиждень науки – 2010». / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 338 с. – С. 121-123.
 • Бондаревич, І. М. До уточнення категорії «толерантність» / І. М. Бондаревич // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Толерантність: міжконфесійні виміри» / під ред. Колодного А. М., Калюжного В. С. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009. – 128 с. – С.65-68.
 • Бондаревич, І. М. Дорефлексійни аспекти сприйняття у проблемі викладання філософських дисциплін / І. М. Бондаревич // Матеріали виступів учасників всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Ірраціональне підгрунття раціональності», 14 квітня 2009 р. – Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 318 с. – С.16-19.
 • Бондаревич, І. М. Проблеми викладання курсу філософії в технічному університеті /  І. М. Бондаревич // Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів «Тиждень науки – 2009». / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 360 с. – С. 269-271.
 • Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: філософсько-антропологічний аналіз / І. М. Бондаревич // Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. виклада¬чів, науковців, молодих вчених, аспірантів «Тиждень науки 2008» / редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Т. 3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 259 с. – С. 33-35.
 • Бондаревич, І. М. Роль допоміжних структур освіти за умов формування нової освітньої парадигми / І. М. Бондаревич // Матеріали  VIII міжнар. наук. конф. Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття, 12-13 травня 2005 р. / Уклад.: Б. В. Новіков, І. І. Федорова. – К.: ІВЦ «Видавництво Екмо», 2005. – 340 с. – С. 16-17.
 • Бондаревич, І. М. Інформаційно-розвиваюче середовище – усвідомлене крокування до духовного / І. М. Бондаревич // Матеріали наукової конференції «Філософія та методологія гуманітарних наук», 20-21 жовтня 2005 р. – Чернівці: Рута, 2005. – 319 с. – С. 199-206.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті:  2007 р.

Мови спілкування:  українська, російська

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547-а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     bondarevych@ukr.net

URL: