Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Психологія»

Метою викладання – є розширення пізнавальної сфери студентів, надання знань в галузі загальної психології, формування уявлень про розвиток психіки та свідомості, про психічні процеси та індивідуально-психологічні властивості особистості, про особливості поведінки особистості у діяльності та спілкуванні.
Завдання вивчення курсу полягають у тому, щоб студенти, майбутні спеціалісти, магістри, науковці, збагатили свій інтелектуально-творчий потенціал знаннями:
а) на понятійному рівні – основних тенденцій розвитку сучасної психології та історії психології, основних сучасних напрямків психології, шкіл, концепцій, а також засвоїли загальну теорію психології;
б) на фундаментальному рівні – змісту психології, його сутності, предмету та структури, його історії, осягнули завдання, принципи й функції його основних складових;
в) на практично-творчому рівні – фундаментальних основ психології та його еволюції, а також основних змістів вітчизняної психологічної думки.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Психологія» студент повинен –
знати:
–    предмет і завдання загальної психології;
–    методологічні принципи і методи дослідження психіки;
–    сутність і специфіку психічного відображення дійсності;
–    рівні розвитку і форми прояву психіки;
–    зміст, психологічні механізми і умови становлення і розвитку свідомості та самосвідомості людини;
–    характеристику неусвідомлюваних психічних явищ;
–    сутність, структуру та психологічні властивості особистості як системної якості індивіда;
–    зміст, основні характеристики та умови розвитку когнітивної, регулятивної афективної сфер особистості;
–    індивідуально-типологічні особливості особистості (темперамент, характер, здібності) та можливості впливу на їх розвиток;
–    зміст, структуру і види діяльності та поведінки як психологічних феноменів тощо.
вміти:
–    застосовувати адекватні методи дослідження психіки;
–    проводити науково обґрунтований аналіз психологічних фактів;
–    пояснювати психологічний зміст та механізми становлення і розвитку різних форм прояву психіки (психічних процесів, станів і властивостей особистості, свідомих і неусвідомлюваних психічних явищ);
–    аналізувати психологічний зміст, структуру, психологічні механізми і умови розвитку особистості та окремих її складових;
–    застосовувати набуті знання для аналізу психологічної сутності різних проявів поведінки і діяльності особистості тощо.    

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   залік;  екзамен для спец. ФЕУ-5   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфіка-ційний рівень бакалавр)
є вибірковою дисципліною для всіх спеціальностей    

Доц. Арсентьєва Г.О.;  доц. Бондаревич І.М.;  доц. Дєвочкіна Н.М.;  доц. Ємельяненко Є.О.;  ст. викл. Лук’янова О.І.