Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Етика  та  естетика»

Метою викладання – є сформувати загальні уявлення про найважливіші етичні та естетичні категорії, донести знання про основні етапи розвитку теорії моралі, розкрити суть законів краси і гармонії, теорії і практики мистецько-художньої творчості, виробити правильне розуміння сенсу і ролі моралі у сфері професійної діяльності, а також необхідних у фаховій діяльності естетичних критеріїв та художньо-творчих методів.
Основними завданнями є навчити студентів розуміти основні етичні та естетичні поняття, практично використовувати набуті знання у подальшій діяльності, в різних життєвих ситуаціях, виробити правильне розуміння морального аспекту професійної діяльності, вміння переконливо відстоювати свої моральні принципи, усвідомлювати значення категорії краси, художньо-мистецької творчості у професійній практиці. Роль і призначення курсу полягає в тому, щоб збагатити студентів знаннями про основні проблеми світової етики та естетики, про їх поняття, категорії, ідеї, теорії. На основі загальнолюдських цінностей, забезпечити глибоке засвоєння специфіки етичного та естетичного осягнення дійсності та сприяти формуванню високої світоглядно-методологічної культури мислення; розширити та поглибити знання студентів, майбутніх фахівців, щодо сучасної соціальної реальності; сформувати творче мислення в пізнанні соціальних явищ.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Етика та естетика» студент повинен –
знати:
–     змістове наповнення предмету етики та естетики;
–     історію формування та тлумачення основних етичних та естетичних категорій;
–     специфіку функціонування моральних та естетичних чинників у житті сучасного суспільства;
–     особливості формування та функціонування естетичної свідомості;
–     зрозуміти необхідність для молодої людини належного етико-естетичного виховання та для позитивних зрушень в розвитку українського суспільства.
вміти:
–    пояснити відображення в теоріях етики та естетики історичних суспільної практики ,
–    оперувати у практичному житті головними етичними та естетичними категоріями ;
–    виявляти зміни їх предметного змісту і значення в умовах сучасного світу;
–    осмислювати та оцінювати дійсність з точки зору категорій добра і зла, прекрасного та потворного;
–    застосовувати фундаментальні поняття етики та естетики для вірної оцінки і розуміння конкретних соціальних явищ; мати уявлення про мету та функції моральних кодексів в різних сферах професійної діяльності;
–    орієнтуватися в основоположних засадах різних видів прикладної етики (сімейної, національної, біоетики і ін.);
–    розбиратися в основних моральних колізіях сучасного світу.    

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   залік   /   лекція,  семінарське заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень бакалавр)
є вибірковою дисципліною для всіх спеціальностей    

Доц. Ємельяненко Є.О.;  ст. викл. Коваль В.М.