Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Схемотехніка зварювального виробництва» є забезпечити формування загально знань і умінь , дати теоретичні уявлення та знання в галузі промислової електроніки та її окремих компонент : енергетичних та інформаційних перетворювачів , навчити майбутніх фахівців правильно їх вибирати відповідно до вимог , що пред'являються до пристроїв автоматизації та системі управління , грамотно експлуатувати і формулювати технічні завдання на розробку електронних пристроїв.

Завдання навчальної дисципліни «Схемотехніка зварювального виробництва» є отримання студентами знань про основні фізичні процеси та явища, що відбуваються в напівпровідниках і напівпровідникових структурах; придбання студентами необхідних навичок розрахунку параметрів і характеристик напівпровідникових приладів; застосування отриманих знань студентами при вирішенні практичних завдань у процесі розробки і проектування електронної апаратури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • принципові засади роботи сучасних напівпровідникових електронних приладів;
 • будову та принцип роботи електронних пристроїв, що використовуються для роботи у зварювальних джерелах живлення, для посилення постійного струму і змінних електричних сигналів;
 • принцип роботи процесорів , що використовуються в обчислювальній техніці , електронних пристроїв систем автоматичного управління і регулювання;
 • сучасні тенденції розвитку електроенергетики та промислової електроніки;
 • умовно-графічне позначення електронних приладів , їх робочі характеристики і розбиратися в електронних схемах досліджуваних пристроїв.

вміти:

 • експериментально визначати параметри та характеристики електронних пристроїв зварювальних простроїв;
 • виконувати розрахунковий аналіз електронних пристроїв при їх експлуатації;
 • включати , відключати і управляти електронними пристроями автоматики , контролювати їх ефективну роботу.

Викладач дисципліни Савонов Юрій Миколайович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – –

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 110 год. 5-й 5-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 6 год.,

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
64 год. 6 год.
Самостійна робота:
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Усний екзамен Усний екзамен

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

балів

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4
20 20 20 20 100

Т1 ... Т4 – теми змістових модулів.

Оцінювання знань студентів за змістовним модулем здійснюється на основі суми балів за окремі складові. Максимальна оцінка – 100 балів.

 1. Оцінка за теоретичний блок –80 балів
 2. Додаткова оцінка за ведення конспекту –5 балів
 3. Додаткова оцінка за відсутність пропусків лекцій –5 балів
 4. Додаткова оцінка за здачу лабораторних робіт –5 балів
 5. Додаткова оцінка за удосконалення материальнотехнічной бази кафедри –5 балів

Оцінка, яка отримана студентом на змістовному модулі зменшується внаслідок:

 1. Пропуски лекцій –5 балів за кожні 2 години пропусків
 2. Відмова від здачі лабораторних робіт –5 балів
 3. Відсутність конспекту лекцій –5 балів

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Вступ до дисципліни. Особливості рішень схем та елементної бази, що використовується в сучасному зварювальному виробництві.

Тема 1. Напівпровідники, метали та діелектрики. Основні та неосновні носії зарядів. Пасивні елементи радіоелектронної апаратури. Їх різновиди, маркування, властивості. Позначення на електронних схемах.

Тема 2. Структура і властивості p-n переходу. Силові кремнієві діоди. Вольтамперна характристика і конструкція силових діодів. Паралельне та послідовне включення діодів. Кремнієві стабілітрони. Призначення . ВАХ стабілітрона. Структура , пронцип дії і конструктивні особливості біполярних транзисторів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 3. Схеми включення транзисторів. Вхідні та вихідні характеристики біполярних транзисторів в схемі з загальним емітером. Паралельне включення транзисторів. Підсилювачі сигналу на транзисторному каскаді. Уніполярні (польові) транзистори. Транзистори з p-n переходом і з ізольованим затвором. Побудова, принцип дії основні параметри та характеристики.

Тема 4. Побудова і принцип дії динисторів, тиристорів та симисторів. Межі застосування динисторів. Конструкція тиристора та симистора. Принцип дії, вольт-амперна характеристика, основні параметри тиристора.Особливості роботи в зварювальних джерелах живлення. Схема компенсаційного та параметричного стабілізаторів на напівпровідниковому стабілітроні. Розразунок коефіцієнту стабілізації, динамічного опору та к.к.д. Класифікація та межі застосування інткгральних мікросхем. Процесори. Структурна схема та принцип дії процесора. Складові елементи та призначення мікропроцесорів. Вакуумно-люмінісцентні, газорозрядні, світлодіодні, рідиннокристалічні індикатори. Призначення, особливості роботи та схеми включення індикаторних пристроїв.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Електротехніка, мікроелектроніка та мікропроцесорна техніка» для студентів фаху 6.050405 «Обладнання та технологія зварювального виробництва» всіх форм навчання.
 2. Основы промышленной электроники. / В. Г. Герасимов.-М.: Высшая школа, 1986.- 336с.
 3. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. Учебник.- М.:Высшая школа,1992.-496 с.
 4. Руденко В.С. и др. Промышленная электроника. Справочник. К.: Либідь,1993.-432 с.
 5. Электротехника, промышленная электроника и электрооборудование. Методические указания по выполнению лабораторных работ./ Э.Г. Галиаскаров, В.Л.Котов, В.А.Разумов, М.В.Шмуклер, А.Н.Фролов, Иваново, 2000.- 80 с.
 6. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. Учебник для специальности 200400 и др. М.: Горячая линия – Телеком, 2001.-336с.
 7. Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. Учебное пособие. С-Петербург. 2001. –528с.
 8. В.Стешенко. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств обработки сигналов -М.: "Додека", 2000.
 9. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах.- 3-е изд., перераб. и доп.- Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1988.- 304 с.