Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Наплавлення та напилення» є отримання і закріплення навичок студентів по способах газотермічного напилення зношених деталей. Навчити вирішувати технологічні проблеми обробки, зварювання і нанесення покриттів, грамотно вибирати і розробляти технології газотермічного напилення. Навчити аналізувати різні технологічні варіанти напилення з точки зору ресурсоефективності і ресурсозберігання. Підготувати спеціалістів з метою високоефективно експлуатувати і обслуговувати сучасне високотехнологічне устаткування і технології зварювання і напилення з виконанням вимог захисту довкілля і правил безпеки виробництва. Підготувати випускників до самонавчання і безперервного професійного самодосконалення.

Завдання навчальної дисципліни «Наплавлення та напилення» є застосовувати глибокі знання в області сучасних технологій машинобудівного виробництва для вирішення міждисциплінарних інженерних завдань. Розробляти технологічні процеси, проектувати і використовувати нове устаткування. Впроваджувати, експлуатувати і обслуговувати сучасне високотехнологічне автоматизоване устаткування для напилення, забезпечувати його високу ефективність, дотримуватися правил охорони здоров'я і безпеки праці на машинобудівному виробництві, виконувати вимоги по захисту довкілля. Орієнтуватися з призначенням і розробкою технологій з урахуванням техніко-економічних показників процесів газотермічних методів напилення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • призначення, сутність способів і матеріали для газотермічних методів напилення;
 • поглиблені фундаментальні знання в області технології сучасного виробництва, основи сучасного високоефективного виробництва;
 • традиційні і нетрадиційні методи створення та обробки нових матеріалів і виробів;
 • основи техніки безпеки при виконанні технологічних процесів напилення;
 • сучасні тенденції розвитку технічного прогресу.

вміти:

 • правильно, з необхідним обґрунтуванням, запропонувати технологічний процес відновлення поверхні деталі методами газотермічного напилення в залежності від її матеріалу та конфігурації;
 • аналізувати отриману інформацію. Використовувати сучасне обладнання для створення та обробки нових матеріалів;
 • самостійно вирішувати технологічні завдання на основі аналізу існуючих знань і методик;
 • проектувати обладнання, виробничі процеси і технології;
 • розробляти нове і модернізувати діюче обладнання і технології для напилення;
 • працювати з першоджерелами науково-технічної інформації і виконувати патентний пошук;
 • розробляти технологічну документацію на відновлення деталей, ремонт складальних одиниць і машин;
 • використовувати норми інженерної діяльності при вирішенні конкретних технологічних завдань;
 • використовувати отриману інформацію для підвищення своєї кваліфікації і проводити самоменеджмент.

Викладач дисципліни Савонов Юрій Миколайович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – –

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
3-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 54 год. 6-й 7-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 36 год.,

самостійної роботи студента –

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 24 год. 4 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
12 год. 4 год.
Самостійна робота:
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік Залік

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4
20 20 20 20 100

Т1 ... Т4 – теми змістових модулів.

Оцінювання знань студентів за змістовним модулем здійснюється на основі суми балів за окремі складові. Максимальна оцінка – 100 балів.

 1. Оцінка за теоретичний блок –80 балів
 2. Додаткова оцінка за ведення конспекту –5 балів
 3. Додаткова оцінка за відсутність пропусків лекцій –5 балів
 4. Додаткова оцінка за здачу лабораторних робіт –5 балів
 5. Додаткова оцінка за удосконалення материальнотехнічной бази кафедри –5 балів

Оцінка, яка отримана студентом на змістовному модулі зменшується внаслідок:

 1. Пропуски лекцій –5 балів за кожні 2 години пропусків
 2. Відмова від здачі лабораторних робіт –5 балів
 3. Відсутність конспекту лекцій –5 балів

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Методи газотермічного напилення і їх класифікація. Основні загальні параметри газотермічного напилення та їх вплив на ефективність процесу. Способи та технологічні особливості плазмового напилення. Способи та технологічні особливості газополум'яного напилення. Способи та технологічні особливості детонаційному-газового напилення. Способи та технологічні особливості електродугової металізації. Високочастотна металізація та її технологічні особливості.

Тема 2. Вибір типу покриттів. Вибір складу покриття та його товщини. Застосування проміжних шарів. Вибір методів і способів напилення покриттів. Порошки для газотермічного напилення і способи їх підготовки. Дріт і стрижні для газотермічного напилювання покриттів. Способи їх підготовки. Підготовка поверхні напилюваних виробів. Подальша обробка напилених покриттів. Контроль напилених покриттів. Технологічна схема газотермічного і вакуумного конденсаційного напилення покриттів.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 3. Функціональні схеми установок для газотермічного напилення. Загальні вимоги, що пред'являються до установок. Розпилювальні пристрої установок для газотермічного напилення. Енергоживлення установок для газотермічного напилення. Механізми подачі розпорошуємого матеріалу в установках для газотермічного напилення. Системи газопостачання в установках для газотермічного напилення. Установки для плазмового напилення. Установки для газополум'яного напилення. Установки для детонаційно-газового напилення. Установки для електродугової металізації.

Тема 4. Напилення чистих металів. Напилення металевих сплавів. Напилення з'єднань металлоідних типу і сплавів на їх основі. Напилення з'єднань металлоїдного типу. Напилення оксидних покриттів.

 

Методичне забезпечення:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Технологія та обладнання для напилення» для студентів фаху 6.050405 «Обладнання та технологія зварювального виробництва» всіх форм навчання.
 2. Комплект плакатів для пояснення схем та принципу окремих технологічних процесів газотермічного нанесення покрить.