Ви є тут

Головна

Прізвище: Горлачова

Ім'я: Вікторія

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

Запорізький національний університет за спеціальністю «Мова та література (російська)», філологічний факультет. АР № 32873570
30.06. 2007р. Довідка 03-24/767 від 27.06.2007. Присвоєно кваліфікацію магістра філології. Викладач російської мови та літератури у вищих навчальних закладах. Викладач іноземної мови (англійської) у вищих навчальних закладах.

First TEFL Certificate in English Language Teaching by the ELT Institute at Hunter College, City University of New York – 2020

Дисертації:

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за темою "Структура семантичного поля кольоропозначень у сучасному російськомовному рекламному дискурсі. 10.02.02. - Російська мова,2011 рік, номер диплома кандидата наук: ДК № 000515

    Наукові інтереси:

Порівняльна лексикологія, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, мова рекламного дискурсу...

Дисципліни, які викладає:

Іноземна мова (англійська), Ділова іноземна мова (англійська), Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 31{загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – 1 {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

   1.Образ женщины в современных русскоязычных СМИ (на материале рекламних цветообозначений) // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Язык как фактор формирования гражданина Украины» / Под общ.ред. проф. К. Л. Крутий, проф. А. И. Павленко. – Запорожье. – ТОВ «ЛИПС» ЛТД,2008. -  С.40-45.
2. Проявление синестезии в современных русскоязычных рекламных цветонаимено-ваниях //Вестник ЗНУ. Филологические науки. № 1. – 2008. -  С.72-79.
3. «Рекламные слова» в системе современных русскоязычных цветонаименований //«Лексико-грамматические инновациив современных славянских языках»: Материалы 4 Международной научной конференции / Днепропетровск, 9-10 апреля 2009 // Сост. Т.С.Пристайко. – Д.: Пороги, 2009. -  С.266-269.
4. Гендерные особенности цветообозначений  в современном русскоязычном рекламном дискурсе //Вестник ЗНУ. Филологические науки. - № 1. – 2009.- С.22-28.
5. Квазиколоративы  в современном русскоязычном  рекламном дискурсе //Вестник ДНУ. Серия Языкознание.- Выпуск 15. - том 2. – 2009. – т. 17. - № 11. -  С.30-34.
6. Особливості семантичного поля російськомовних рекламних кольоропозначень //Російська філологія. Український  вісник. – № 2 (39). – Харків, 2009. -  С. 3-5.
7. Микрополе «оранжевый» в структуре семантического поля рекламных цветообозначений //Матеріали Міжнародної наукової конференції «Російська мова та література в Україні: Проблеми вивчення та викладання» (Горлівка, 21-23 травня 2009). – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2009. -  С.43-45
8. Микрополе "оранжевый" как компонент семантического поля рекламних цветообозначений //Східнослов'янська філологія: Зб. наук. праць. Серія Мовознавство. – Горлівка: Вид-воГДПІІМ,2009.- Вып. 17. - С.129-135.
9. Микрополе "розовый" в структуре семантического поля рекламных цветообозначений //Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2009. - Вип. 12. - Т. 3 (128) С.213 – 216
10. О социокультурном компоненте  семантики русских цветообозначений //Педагогические науки и образование: Сб. наук.трудов. – Вып. 5. – Запорожье:  КЗ «ЗОИППОР», 2009. - С.118 – 123.
11. Кольоропозначення-оніми в сучасному російськомовному рекламному дискурсі //Держава та регіони (Науково-виробничий журнал). Серія: Гуманітарні науки. – 2010. – № 1 – 2.- С. 32 – 36.
12. О цветообозначениях-заимствованиях в современной рекламе // Вестник студ. науч. общества: сб. науч. трудов. – Горловка: Изд-во ГГПИИЯ, 2010. – Вып. 22: Языкознание. – Ч. 1.-С. 98 – 101.
13. Лексикалізація образу Франції в сучасній англомовній рекламі// Тиждень науки – 2011: щорічна науково-техн. конф. викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 11–15 апр.  2011.: тези доп.: В 4-х т. – Запорожье: ЗНТУ, 2011. – Т.4. -С.34–35.
14. Про вивчення російськомовної реклами в сучасній лінгвістиці //Вісник Дніпропетровського університету. – Серія: Мовознавство. – Вип. 17. - 2011. - т.2. - С.24 -30
15. К вопросу об изучении рекламного дискурса в современной лингвистике // Лексико-грамматические инновации в современных языках: МатериалыVМеждунар.науч.конф., Днепропетровск, 7-9 апреля 2011 г. / сост. Т. С. Пристайко. – Д.: Пороги, 2011. - С. 266 – 269
16. Об иконических средствах в структуре креолизованного текста рекламы //Функциональная лингвистика: сб. научн. работ / Крымский республиканский ин-т последипломного пед. образования; научн. ред. А.П.Рудяков.  № 2. – том 1. – Симферополь, 2011.-  С.133- 135.
17. Репрезентація концепту «червоний» в сучасній рекламі // Проблеми концептуалізації дійсності та моделювання мовної картини світу: Сб. наук. праць / Сост. Т.В.Сімашко. – Вип. 5. – Москва; Архангельськ, 2011. - С.125-130.
18. Маніпулятивний потенціал кольоропозначень в сучасній рекламі// Вісник ЗНУ. Серія: Філологія. – 2011. – № 1. - С. 33- 38.
19. Наименования черного цвета в современной рекламе // Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2011. - Вип. 14. - Т. 2 (148). -  С.202-207
20. Запозичення в сучасному тексті туристичної реклами // Проблеми вивчення та викладання мови та літератури в полікультурному просторі 21 ст.: 3 міжнар. науково-методич. семінар, 22–24 листопада 2011 р.: тезиси доп. – Луцьк, 2012. - С.47–51.
21. Кольоролексика в сучасній рекламі: розвиток та функціонування в полікультурному просторі // Наукові записки. – Випуск 105 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2ч.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. - С. 32-36.
22. Топонимы в рекламной колористической номинации // Мова : (Науково-теоретичний часопис із мовознавства). – Вип. 17. – Одеса, 2012. - С.120-124.
23. Маніпулятивна спрямованість комунікативних стратегій реклами мобільних телефонів // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. Ун-т ім. Г. Сковороди»]. – П.- Х.: ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип.11. 166-171.
24. Назви білого кольору в сучасній рекламі //Функциональная лингвистика: сб. научн. работ / Крымский республиканский ин-т  последипломного пед. Образования; научн.ред. А.П.Рудяков. -  № 3. – том 1. – Симферополь, 2012. - С. 114- 116.
25. Використання мета-програми «можливості-дії в сучасній рекламі стільникових телефонів як прийом нейролінгвістичного програмування  (на матеріалі англомовної та україномовної реклами) //Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. IІI (157). – С. 37-42.
26. Назви фіолетового кольору в сучасній рекламі // Мова і культура (Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2013. - Вип.16. Том 4 (166). – С. 507-513.
27. «Жовтий» в сучасній рекламі: хроматична ознака та її кольоропозначення // Вісник ЗНУ. Серія: Філологія. – 2013. – № 1. - С. 63- 68.
28. До питання про професійне спілкування іноземною мовою фахівців сфери туризму: Лексикалізація образу Іспанії в англомовних туристичних текстах //Мова і культура
(Науковий журнал). - К.: Видавничий дім Д.Бураго, 2014. - Вип. 17. Том 1 (169). – С. 583-590.
29. Типологія кольоропозначень декоративної косметики в сучасній рекламі // Мова : (Науково-теоретичний часопис із мовознавства). – Вип. 21. – Одеса, 2014. - С.177-181.
30.Комунікативні стратегії реклами побутової техніки //Вісник ДНУ. Серія Мовознавство. – Вип. 21 (3). – 2015. – № 11. – т.23. – С. 27 – 31.
31. Комунікативні стратегії сучасної реклами туристичних послуг в Індії // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов: колективна монографія / Брутман А.Б.,Бутов В.М.,Василенко Г.В. та інш.; під заг. ред. П.В. Прохорової. - Запоріжжя: Дике Поле. 2015. - С.19-32.
 

Участь у конференціях:

Горлачова В.В.Лексикалізація образу Франції в сучасній англомовній рекламі. Щорічна звітна конференція «Тиждень науки», ЗНТУ, квітень 2011
Міжнародна наукова конференція «Мова та культура», червень 2011 - 2 ст.
Горлачова В.В. Маніпулятивна спрямованість комунікативних стратегій реклами мобільних телефонів. 7 Міжнародна науково-практична конф, «Психолінгвістика в сучасному світі», м. Переяслав – Хмельницький,  Переяслав-Хмельницький пед. Ун-т ім. Г. Сковороди, 19-20 жовтня 2012. - 5 ст.
Горлачова В.В.Назви білого кольору в сучасній рекламі. 4 Міжнародний Кримський лінгвістичний конгрес «Мова та світ», Крымский республиканский ин-т последипломного пед. образования, Ялта, 1-5 жовтня 2012. - 3 ст.
 
 

 

 

 

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007 рік.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (вільно)

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 398 Б
тел.: +380(61)7698566