Ви є тут

Головна

Мета: викладання дисципліни «Механічні властивості матеріалів та конструкційна міцність виробів» ставить за мету оволодіння студентами об¢ємом знань щодо теоретичних основ міцності, формуванню механічних властивостей матеріалів, зв¢язку між хімічним складом, структурою і властивостями матеріалів, матеріалів з заданими механічними властивостями, оволодіння основними методами випробувань та стандартами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: природу пружності, пластичності та руйнування матеріалів; основні дефекти, які впливають на механічні властивості матеріалів; основні механізми зміцнення та їх роль при різних умовах випробування; принципи створення матеріалів та вибору термічної обробки для отримання заданих механічних властивостей;

вміти: визначати механічні властивості, використовувати стандартні методики; ставити задачі і складати програми комплексних досліджень матеріалів і виробів; використовувати результати випробувань механічних властивостей для оцінки якості матеріалів, виробів, оптимізації складу матеріалів та технологічних процесів з метою отримання заданих властивостей.

Викладач: Лазечний Іван Миколайович, к.т.н., доцент.  

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

    (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
124 год. 168 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен, КР

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45%  до 55%

для заочної форми навчання – 7% до 93%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20