Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є забезпечення знань щодо структури, властивостей, методів дослідження наноматеріалів та раціонального застосування нанотехнологій в матеріалознавстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: можливості змінювати властивості твердих тіл модифікацією структури та електронної будови, а також раціональним легуванням хімічними елементами;

вміти: раціонально вибирати склад, та технологію виготовлення матеріалів з наноструктурою і відповідними властивостями.

Викладач дисципліни:Вініченко Валерій Степанович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 "Механічна інженерія"

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціалізація, освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 105 10-й 12-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 93,7 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 42 %  до 58 %

для заочної форми навчання – 10,8% до 89,2%

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Підсумкова середньозважена оцінка

 

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

Т1

Т2

Т3

Т1

Т2

Т3

Т4

100

100

20

40

40

20

30

30

20