Ви є тут

Головна

Мета: розвинути наукове мислення студентів, сформувати у них здатність самостійно проводити теоретичні і експериментальні дослідження, опанувати методи організації наукових досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: методики проведення експериментів, аналітичні способи розв’язання задач, методи обробки експериментальних даних, методики організації лабораторних та промислових експериментів, методи моделювання технічних об’єктів та технологічних процесів.

вміти: розробити програму експерименту та реалізувати його, надати результати виконаної наукової роботи з урахуванням проаналізованих опублікованих матеріалів оформленні згідно з встановленими вимогами, оцінити ефективність впровадження у виробництво підготовлених рекомендацій.

Викладач дисципліни: Вініченко Валерій Степанович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 ден.,5.5 заоч.

Галузь знань

05.04 Металургія та матеріалознавство

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки

6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

      (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 108 ден., 198 заоч. 9-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:спеціаліст 16 год. 4 год.
Практичні, семінарські
16 год 2 год
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
76 год. 192 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30 %  до 70 %

для заочної форми навчання – 3 % до 97 %

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 100 100
20 30 30 20 40 40 20