Ви є тут

Головна

Мета: викладання дисципліни полягає в тому, щоб розкрити можливості раціонального вибору матеріалу і технології термічної обробки, які забезпечуватимуть одержання необхідного рівня механічних та експлуатаційних властивостей виробів при умові економного витрачання матеріалів і енергетичних ресурсів в процесі їх виготовлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: які умови розглядаються при описанні роботи виробу, технологію термічної обробки різноманітних видів виробів, деталей та інструментів, які забезпечують одержання визначеного рівня властивостей;

вміти: виходячи з умов роботи виробу, сформулювати вимоги до матеріалу і на основі цього вибрати групу матеріалів (конструкційні машинобудівні сталі, кольорові сплави, матеріали порошкової металургії та інше); з групи матеріалів вибрати декілька марок сталей (сплавів) і після їх всебічного аналізу обрати одну марку, найбільш економічну, яка забезпечує необхідний рівень властивостей для заданого виробу; розробити технологічний процес термічної обробки, який забезпечує необхідний рівень властивостей із мінімумом витрат матеріалів та енергетичних ресурсів.

Викладач дисципліни: Лазечний Іван Миколайович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

05.04 Металургія та матеріалознавство

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки

6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 9-й 10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

 самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:спеціаліст, магістр 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
32 год. 8 год.
Самостійна робота
116 год. 158 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36%  до 64%

для заочної форми навчання – 12% до 88%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20