Ви є тут

Головна

Прізвище: Василенко

Ім'я: Галина

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Освіта: вища

 

Запорізький державний університет, факультет романо-германської філології, 1989, спеціальність за дипломом – «Англійська мова та література», кваліфікація за дипломом – «Філолог. Викладач англійської мови та літератури. Викладач французької мови».

Дисертації:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.16 - «перекладознавство»:
    «Відтворення образу України в англомовних перекладах української поезії другої половини ХХ століття», рік захисту – 2016, Херсонський державний університет

  

Наукові інтереси:

Перекладознавство, художній переклад, герменевтика.культурологія, літературознавство, когнітивна лінгвістика, методика викладання іноземної мови, лінгвістичні студії мови туризму.
 

Дисципліни, які викладає: іноземна мова (англійська, французька), іноземна мова за професійним спрямуванням, іноземна мова в галузі, ділова іноземна мова, ділова іноземна мова за професійним спрямуванням.  

 

Основні наукові роботи (публікації):

  Всього наукових праць:

  1. Филиппенко (Василенко) Г. В. Процесс перевода в герменевтическом аспекте / Г. В. Филиппенко // Нова філологія. - № 1 (12). – 2002. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 100 – 104.

  2. Філіпенко (Василенко) Г. В. Поезія Василя Стуса в англомовних перекладах / Г. В. Філіпенко // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Другі Каразінські читання: Два століття Харківської лінгвістичної школи" - Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. - 2003. - с. 129 - 130.

  3. Філіпенко (Василенко) Г. В. Українська національна ідея в англомовному поетичному перекладі / Г. В. Філіпенко // Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф., К.; Ірпінь, 27-29 жовт. 2003р. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – C. 244 – 247.

  4. Філіпенко (Василенко) Г. В. Відтворення ключових образів поезій Ліни Костенко в англомовних перекладах / Г. В. Філіпенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. – 2005. – № 649. – С. 184 – 188.
  5. Мирошниченко в.В., Філіпенко (Василенко) Г.В. Герменевтичні аспекти художнього перекладу (на матеріалі перекладів української поезії і прози)/ В.В. Мирошниченко, г.В. Філіпенко // Мова і культура. - К.:  Видавн. Дім Дм. Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т. VIII. Теорія і практика перекладу. – С. 182 – 188.

  6. Василенко Г. В. Особливості інтерпретації українського міфу в англомовних поетичних перекладах / Г. В. Василенко // «Альянс наук: ученый – ученому»: сб. науч. работ. Вторая Междунар. периодич. научно-практическая конференция (3-7 октября 2005 г.). – Днепропетровск: НАЦ “Ера”, 2005. – С. 22 – 26.

  7. Василенко Г. В. Символіка українського поетичного твору в англомовному перекладі / Г. В. Василенко // Вісник СумДУ: зб. наук. праць. Філологічні науки. – 2005. – № 5(77)’. – С. 79 – 88.

  8. Василенко Г. В. Особливості англомовного перекладу заголовків українських поетичних творів / Г. В. Василенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2006. – № 1. – С. 27 – 33.

  9. Василенко Г. В. Особливості англомовного перекладу пейзажної лірики Миколи Воробйова / Г. В. Василенко // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2006. – Випуск 27. – С. 159 – 164.    

  10.Василенко Г. В. Відтворення емотивної експресії в англомовних перекладах української поезії / Г. В. Василенко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 1. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. - С. 294 - 298.

  11.Василенко Г. В. Когнітивно-дискурсивний аспект відтворення образу в поетичному перекладі / Г. В. Василенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2008. – № 1. – С. 32 – 38.  

  12.Василенко Г. В. Лірика Василя Голобородька в англомовній інтерпретації Миросі Стефанюк / Г. В. Вавсиленко // Мова і культура. – К.: Видавн. Дім Дм. Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. ІІІ (128). – С. 277 – 284.

  13.Василенко Г. В. Відображення ціннісних домінант української культури в англомовному поетичному перекладі / Г. В. Василенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2010. – № 1. – С. 136 – 142.

  14.Василенко Г. В. Формотворчі трансформації образу в англомовному перекладі української лірики / Г. В. Василенко // Актуальні проблеми слов’янської філології: Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / гол. Ред.. В.А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – C. 211 – 221.  

  15.Василенко Г. В. Концепти громадянської лірики Василя Симоненка в англомовній інтерпретації / Г. В. Василенко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2013. – № 1. – С. 8 – 16.

  16.Василенко Г. В. Воссоздание образа в поэтическом переводе: когнитивный аспект / Г. В. Василенко // Сравнительно-сопоставительное языкознание в условиях глобализации: проблемы и перспективы: Материалы международной научно-образовательной конференции, Казань, 1-2 ноября 2013 г. – Казань, 2014. – С. 257 – 262.

  17.Василенко Г. В. Магический образ мира лирики Николая Воробьева в англоязычной интерпретации / Г. В. Василенко // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Международный сборник научных статей. – Вып. 4. – Н. Новгород: Бюро переводов «Альба», 2014. – С. 13 – 22.

  18.Василенко Г. В. Загадковий образ світу лірики Василя Голобородька в англомовній інтерпретації / Г. В. Василенко // Актуальні проблеми сучасної германістики та методика викладання іноземних мов: колективна монографія / [Брутман А.Б., бутов В.М., Василенко Г.В. та ін.]; під заг. ред. П.В. Прхорової. - Запоріжжя: "Дике поле", 2015. - С. 44 - 66.

  19.Vasylenko H. The Image of a Postcolonial Culture in Poetic Translation / Halyna Vasylenko // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: тези доповідей VIII наукової конференції з міжнародною участю. – Харків: Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 70 – 71.   

  20.Василенко Г. Патетичний образ канадської України в англомовному перекладі збірки Яра Славутича "Завойовники прерій" / Галина Василенко //Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці: Вид. дім "РОДОВІД", 2016. - Вип. 11-12, Ч 1. - С.89 - 92.

  21.Василенко Г.В. Емотивна експресія української лірики в оригіналі та в англомовному перекладі / Г.В. Василенко // Кременецькі компаративні студії: [науковий часопис / ред. : Чик Д.Ч., Пасічник О.В.]. – 2016. – Вип. VI. T. 2. – 224 c. – C. 7 – 18.   

  22.Василенко Г.В. Інтегративний підхід до відтворення образу в поетичному перекладі / Г. В. Василенко // Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті: теорія і практика. Матеріали Міжнар. наук. конференції УАКЛіП / ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Черкаси, 8-10 жовтня 2016 р.: [відп. ред. С.А. Жаботинська]. – Черкаси: Видавець ФОП Годієнко Є. І., 2016. – 127 с. – с. 105.

  23.Василенко Г.В. Іноземна мова як важливий складник професійної компетентності менеджера туризму / Г. В. Василенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. М-ли Міжнар. науково-практ. конференції. - Запоріжжя: "Просвіта", 2017. – Т. 2. – С. 506-507.

  24.Василенко Г. Образ у поетичному перекладі / Галина Василенко // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку: тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2018 року), Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Переявлав-Хмельницький, 2018. - 278 с. - С. 140 - 143.

  25.Василенко Г.В. Іноземна мова професійного спілкування в галузі туризму / Г. В. Василенко // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: М-ли Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9-10 квітня 2018 / редкол. В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. - Д.: ЛІРА, 2018. - 582 с. - С.434 - 437.

  26.Василенко Г. Роль символів та реалій при відтворенні образу в поетичному перекладі / Галина Василенко // Наукові записки. - Випуск 164. - Серія: Філологічні науки - Кропивницький: Видавництво "КОД", 2018. - 598 с. - С. 512 - 518.

      Перелік методичних розробок

  1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова професійного спілкування” для студентів 3 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.:ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.     

  2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів 4 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30 с.

  3. Методична вказівки ‘Grammar Practice for Tourism Students’ до самостійної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм з дисципліни “Іноземна мова в галузі”/ Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с.

  4. Методичні вказівки 'Tourism Vocabulary in Use' до самостійної роботи студентів спеціальності 8.050401 Туризм усіх форм навчання / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.

  5. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 50 с.

  6. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі на тему 'Brochure Language for Tourism Students' для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В., викл. Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с.

  7. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови для студентів усіх форм навчання факультету управління фізичною культурою і спортом / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.

  8. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030102 Психологія / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.

  9. Методичні вказівки до самостійної роботи з ділової іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів 5 курсу спеціальності Туризм заочної форми навчання / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

  10.Методичні вказівки до самостійної роботи ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів старших курсів спеціальності 7.14010301 Туризмознавство всіх форм навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

  11.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів старших курсів напряму 6.140103 Туризм усіх форм навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

  12.Методичні вказівки до самостійної роботи з граматики англійської мови в контексті туризму для студентів усіх форм навчання напряму 6.140103 Туризм / Укл.: Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.

  13.Методичні вказівки ‘Homework Pack for 3rd year Tourism Students’ до самостійних домашніх робіт з дисципліни Іноземна мова в галузі для студентів денної форми навчання напряму 6.140103 Туризм / Укл.: Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 30 с.

  14.Методичні вказівки ‘Reading and Speaking Practice for Tourism Students’ до самостійної роботи з дисципліни Іноземна мова в галузі усіх форм навчання / Укл.: к. філол. н., доцент Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.

   
  Тези доповідей Василенко Г.В. на щорічну конференцію «Тиждень науки» в ЗНТУ

  1. Використання елементів драми на практичних заняттях з іноземної мови.- 2009.

  2. Паралелі розвитку туризму і перекладу як шляхи реалізації пізнавальних потреб людства.- 2011.

  3. Інтенсифікатори змісту в англомовних описових текстах.- 2012.

  4. Відтворення емотивного змісту образу в англомовному перекладі української лірики.- 2013.

  5. Інфотейнмент у навчанні іноземної мови. - 2015.

  6. Сенсоризми в англомовному туристичному тексті. - 2016.

  Керівництво науковою роботою студентів та їхні тези доповідей на щорічну конференцію «Тиждень науки» в ЗНТУ

  1. Бондаревич М.О., Когут М.В. МТУ 125, студенти МТУ 125. Проблема перекладності лексики індустрії туризму.- 2009.
  2. Шкурацька С.В., студентка МТУ 146. Символи української культури в англомовних поетичних перекладах.- 2009.
  3. Величко В.С., Дрюк О.С. студенти МТУ 126. Означення як стилістичний засіб англомовного туристичного тексту. - 2010.
  4. Березюк О.О., студентка МТУ 137. Екзотизми і варваризми в мові туристичної брошури. - 2011.
  5. Жовтоног О.С., студентка МТУ 138.  Власні імена в англомовних туристичних путівниках. - 2012.
  6. Данилів В.Р., студент групи МТУ 119. Ідіоми мандрів та розваг в англомовних туристичних джерелах. - 2013.
  7. Василенко Г.В., ст. викл. ЗНТУ, Свириденко К.С., студентка МТУ 111. Лексика кольору та світла англомовної туристичної брошури. - 2014.
  8. Драч І. Л., студентка МТУ 141. Естетика і прагматика заголовків англомовної туристичної брошури. - 2015.

  9. Глотка О.М., студентка МТУ 122. Стилістичні особливості туристичного описового тексту. - 2016.
  10. Василенко Г.В., канд. філол. наук, ст. викл., Кльопка Г. В.., студентка МТУ 136.Кінетична  лексика англомовної туристичної брошури. - 2017.
  11. Дмитриченко Ю. Е., Конотопець Р. Г., студентки МТУ 136. Відображення картини світу на смак у назвах цукерок. - 2018.
  12. Василенко Г.В., канд. філол. наук, доцент, Глушко Н. Д., студентка МТУ 124. Гастрономічна лексика в англомовному туристичному дискурсі. - 2018.
  13. Василенко Г.В., канд. філол. наук, доцент, Жуховська В. І., студентка МТУ 135. Storytelling in Tourism. - 2018.

   

  Участь у конференціях:

  1. V Всеукраїнська конференція "Нові підходи до філології у вищій школі". - Запоріжжя, 2002.
  2. VII Міжнародна наукова конференція "Семантика мови і тексту" (з нагоди 70-річчя професорв Жанни Соколовської). - Ялта, 2002.
  3. XII Міжнародна наукова конференція ім. проф.Сергія Бураго "Мова і культура". - Київ, 2003.
  4. Міжнародна науково-практична конференція "Григорій Кочур і український переклад (до 95-річчя від дня народження). - Київ, 2003.
  5. Всеукраїнська наукова конференція "Другі Каразінські читання: два століття Харківської лінгвістичної школи". - Харків, 2003.
  6. Міжнародна наукова конференція "Лінгводидактика та лінгвостилістика на зламі століть: питання теорії та практики. - Львів, 2004.
  7. всеукраїнська науково-методична конференція "Переклад як вторинна комунікація" - Харків, 2004.
  8. XIIІ Міжнародна наукова конференція ім. проф.Сергія Бураго "Мова і культура". - Київ, 2004.
  9. Наукова конференція "Переклад у ХХІ столітті". - Харків, 2005.
  10. Вторая Международная периодическая научно-практическая конференция "Альянс наук: ученый - ученому". - Днепропетровск, 2005.
  11. VI Міжнародна Наукво-методична конференція "Методологічні проблеми сучасного перекладу" - суми, 2005.
  12. Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції". - Київ, 2006.
  13. Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі". - Київ, 2006.
  14. XVIII Міжнародна наукова конференція ім. проф.Сергія Бураго "Мова і культура". - Київ, 2009.
  15. ХІХ Міжнародна наукова конференція ім. проф.Сергія Бураго "Мова і культура". - Київ, 2010.
  16. IV Международная научная конференция "Молодежь России и славянского мира: новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике". - Горловка, 2011.
  17. V Международная Летняя научная школа "Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования: русский мир и восточнославянская ментальность". - Горловка, 2011.
  18. Международная научно-образовательная конференция "Сравнительно-сопоставительное языкознание в условиях глобализации: проблемы и перспективы". - Казань, 2014.
  19. VIII International conference 'Major issues in translation studies and translator/interpreter training'. - Kharkiv, 2015.

  20. IX Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи". Чернівці, 5-6 травня 2016 р.
  21. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 Р.
  22. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку". 15 березня 2018.
  23. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Мови і світ: дослідження та викладання", Кропивницький, 22-23 березня 2018.
  24. суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі. Запоріжжя, 9-10 квітня 2018

  Відзнаки та нагороди:

  1. Подяка за досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня вчителя, 1990.
  2. Грошова премія за добросовісну роботу, 1991.
  3. Подяка за високий професіоналізм та якісне проведення міжнародної конференції, 2013.
  4. Почесна грамота за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу та з нагоди 115-ї річниці ЗНТУ, 2015.

  5. Подяка голови Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 10-ї річниці з Дня заснування інституту управління та права ЗНТУ.    

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська (рідна), англійська (вільно), російська (вільно), французька (добре), німецька (на базовому рівні).
   

  Контакти:

  адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
  аудиторія: 398б
  тел.: (068) 651 55 38
  e-mail: vasylenko_halyna@ukr.net, galinavasilenko701@gmail.com