Ви є тут

Головна

Мета: теоретичної дисципліни «Фізичне матеріалознавство» - удосконалення теоретичних знань для підвищення фахового рівня спеціальності «Прикладне матеріалознавство».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: відповіді на питання, що стосуються теоретичних розділів дисципліни.

вміти: орієнтуватися у складних питаннях фізичної термодинаміки, фізики поверхневих явищ та кінетики росту зерен.

Викладач дисципліни: Ольшанецький Вадим Юхимович, професор

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 ден.,6 заоч.

Галузь знань

05.04 Металургія та матеріалознавство

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7(8).05040301 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

      (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 162 ден., 216 заоч. 10-й 11-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр 32 год. 6 год.
Практичні, семінарські
16 год 2 год
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
114 год. 208 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (іспит) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T1 T2 100 100
10 65 25 30 70