Ви є тут

Головна

1 курс

Мета: дати майбутньому фахівцеві навички художнього бачення конкретно-предметного світу, природи, людини, інтер’єру, предметів побуту, а також уміння критично використовувати кращі традиції класичної спадщини вітчизняної й світової культури. Оволодіння принципами живописної майстерності, необхідними для створення оригінальних за формою й змістом дизайнерських робіт.

Завдання: у процесі виконання навчального рисунка гіпсової голови людини послідовно повинні вирішуватися такі завдання: розміщення на аркуші паперу зображення з урахуванням його розміру й місця, положення зображуваної форми, рухів і ритму, рівноваги мас, а також кількості незаповненого простору паперу; визначення пропорцій і характеру форми з одночасною конструктивно-пластичною її побудовою; передача об’єму і просторових відношень за допомогою ліній, лінійної й повітряної перспективи і світлотіньових співвідношень. У підсумку рисунок повинен передати характер постановки й натури в живій, конкретній, матеріальній формі і бути виконаний з високою художньою культурою. Протягом усього часу роботи над рисунком повинен дотримуватися принцип від загального до часткового і від часткового до цілого з поєднанням того й іншого з метою передачі живої конкретної форми з усіма її матеріально-пластичними якостями, наповненої внутрішнім змістом. У результаті вивчення навчальної дисципліни на 1-у курсі студент повинен

знати:

 • композиційне розміщення зображення на заданому форматі аркуша паперу; побудову предметів постановки та їх пропорційних співвідношень;
 • кольорово-тональне рішення; передання повітряної перспективи; детальну проробку предметів;
 • узагальнення зображення.

вміти:

 • сприймати та передавати образотворчими засобами об’ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову й світлотіньову характеристику з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища: компонувати зображення на площині паперу; вибірати розмір зображення;
 • зберігати пропорції об'єктів, що зображуються; ураховувати повітряну та лінійну перспективи форм;
 • правильно будувати форми та деталі;
 • виявляти об’ємність форм, співвідношення світла та тіні, материалу та фактури засобами конструктивно-тональної побудови;
 • показати знання пластичної анатомії. 

Викладач: Демиденко Олександр Іванович

Єншуєва Тетяна Вікторівна

Кругляк Віталій Іванович

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 5 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 240 1,2-й 1,2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 7

самостійної роботи студента -14

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
76 год. 16 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
160 год. 220 год.
Індивідуальні завдання: інше 4 год.
Вид контролю:

1 модуль-залік

2 модуль-іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 94%

для заочної форми навчання –9%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

 

2 курс

Мета:формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок в оволодінні високою художньою образотворчою культурою, здатності творчо мислити, самостійно вирішувати складні проблеми інноваційного та креативного характеру.

Завдання:засвоєння головних площинно-конструктивних закономірностей академічного рисунка, поетапне оволодіння технологією графічної побудови форм та простору, застосування у процесі виконання графічної роботи знань з пластичної анатомії, зорової перспективи,передача тональних відношень за законами світлотіні, дотримання основних критеріїв цілісності в композиційному вирішенні твору.

знати:

 • термінологію образотворчого мистецтва в обсязі, необхідному для успішного виконання завдань на певному професійному рівні;
 • закони лінійної та повітряної перспективи;
 • основи пластичної анатомії, принципи зображення людського тіла;
 • методику роботи над графічною композицією на основі завдань курсу;
 • технологію різних графічних технік та матеріалів;
 • кращі традиції класичної спадщини вітчизняної й світової культури.

вміти:

 • аналізувати конструктивні особливості форми об'єктів  оточуючого середовища;
 • уявляти алгоритм виконання та результати роботи над завданням;
 • користуватись основними засобами рисунку(лінія,тон,ритм) в досягненні враження об'ємності та просторовості зображення;
 • виконувати рисунок з натури, по пам'яті та за уявою;
 • засобами графіки передавати інформацію про предметний світ;
 • виявляти в рисунку основні тональні відношення;
 • гармонійно поєднання в рисунку зміст, форму і технічне виконання;
 • виконувати ескізи дизайн-об'єктів середовища,застосовуючи при цьому різноманітні матеріали, техніки та інструменти;
 • використовувати основи професійних знань, основи дизайнерських прийомів та засоби проектно-графічного моделювання під час візуалізації авторської ідеї при створенні дизайн-проектів.

Викладач: Поддубко Костянтин Валентинович

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 3,4-й 3,4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -3,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр - -
Практичні, семінарські
72 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
год. год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:

1 модуль-іспит

2 модуль-іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 46%до54%

для заочної форми навчання –9%до91%

Розподіл балів, які отримують студенти

h Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий

тест

(іспит)

Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 100 100
13 12 13 12 13 12 13 12

Т1,Т2.....Т8 - теми змістових модулів

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за змістовні модулі

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

3 курс 

Мета: 

знати:

вміти:

Викладач: 

Кругляк Віталій Іванович

Гавронський Володимир Павлович

5 курс

Мета та завдання: рисунок є не тільки важливішою дисципліною у професійному навчанні студента, але й основою всього реалістичного мистецтва. Розвиток творчих здібностей студентів в образотворчому мистецтві, виховання смаку, напрацювання практичних навиків - достеменна ознака важливості цієї дисципліни. На V курсі разом з одночасним продовженням вивченням конструктивного розбору постановки удосконалюється майстерність рисунку. На більш ускладнених постановках вирішується питання взаємозв'язку форм просторових відношень, отримує подальший розвиток вміння рисувати по пам’яті та уяві Студенти отримують можливість працювати на більших розмірах (цілий аркуш) і використовувати різноманітні художні матеріали (вугіль, соус , сангіна тощо). У підсумку рисунок повинен передавати характер постановки в живій, конкретній матеріальній формі, бути виконаним з високою художньою культурою. На протязі всій роботи над рисунком повинен додержуватись принцип: від загального до часткового тобто підпорядкування деталей цілому, метою передачі форми, наповненої внутрішнім змістом, зо всіма її матеріально- пластичними якостями. Для виявлення об'ємності форм великого значення набуває фон, причому особливо важливо простежити торкання фона в освітлених і тіньових місць форми. У рисунку повинне бути ясне розуміння лінії й тону, як двох зв'язаних, що доповнюють один одного способів передачі пластичної форми. Для ґрунтовного засвоєння рисунку фігури людини необхідні тверді знання закономірностей його внутрішньої структури, для чого необхідно вивчити основи пластичної анатомії. Це допоможе студентам перейти від поверхневого зрисовування зовнішніх форм к усвідомленому, анатомічно обґрунтованому, грамотному зображенню фігури людини. Одним з важливих вправ при оволодінні учбовим рисунком є рисування по пам’яті, яке дає можливість контролювати роботи над рисунком с натури. Крім того, воно сприяє вихованню самооцінки и являється гарним засобом для використання отриманих знань и вмінь, перш за все, в області анатомії, перспективи, пропорцій, а також перевірки вміння підмічати характерні признаки, швидко и лаконічно виражати графічно конструктивну сутність предмета в різноманітних положеннях. Не менш важливим для опанування майстерністю рисунка є начерк — швидкий рисунок натури; він привчає швидко мислити, відшукувати найбільш точні й лаконічні способи вираження, розвиває гнучкість кисті руки. Начерк сприяє цілісному сприйняттю форми, особливо при зображенні людської фігури в момент руху. У ньому виявляється ступінь підготовленості студента до самостійної роботи. Основна мета начерку - розвиток уміння у художника спостережливості,, швидко вловлювати пластичну характеристику моделі, її пропорції її рух. Начерк розвиває гостроту і точність окоміру, привчає швидко орієнтуватися в оточуючій обстановці.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • пластичну анатомію;
 • конструкцію фігури людини, закономірності його внутрішньої структури;
 • технічні засоби використовування різних матеріалів: олівець, ретуш, вугілля, сангіна тощо.

вміти:

 • виконувати начерки з різних положень, вміння знайти і виразити взаємозв'язок фігури з оточенням;
 • передати подібності моделі, її індивідуальну характеристику, аналізувати і виразно відтворювати конкретний пластичний зміст натури з урахуванням цільності усіх складових: простору, середовища, пропорцій та об'ємної форми, освітлення, фактури матеріалу;
 • напрацьовувати вміння виконувати рисунки за уявою; 

Викладач: Демиденко Олександр Іванович

Єншуєва Тетяна Вікторівна

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 02"Культура і мистецтво" Нормативна
Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування):

022 «Дизайн»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 4

самостійної роботи студента -7

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст - -
Практичні, семінарські
40 год. 8 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: іспит

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32%до62%

для заочної форми навчання –6%до 94%

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступне:

 • загальна композиція, вибір розміру зображення-20 балів;
 • збереження пропорцій об'єкту, що зображується-20 балів;
 • правильність побудови форми-20 балів;
 • цілісність головного та його частин-20 балів;
 • знання анатомії-10 балів;
 • технічні навички володіння матеріалом-10 балів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового

проекту(роботи),

практики

для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В добре
75-84 C
70-74 D задовільно
60-69 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
1-34 F незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни