Ви є тут

Головна

НЧ Управління витратами

Мета: формування і планування витрат, обліку і калькулювання собівартості продукції та оцінка їх ефективності.          

Завдання вивчення дисципліни: оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів  на формування витрат та рівень собівартості продукції та ефективності діяльності підприємства

Предмет:

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: сутність, принципи, методи формування і планування витрат;  системи управління витратами; методи обліку і калькулювання собівартості продукції аналіз, оцінка і контроль ефективності формування витрат.

Підготовлений фахівець повинен вміти: достовірно розрахувати витрати підприємства та собівартість одиниці продукції; забезпечити зниження витрат та вміти прийняти управлінське рішення щодо цього;  скласти кошторис витрат підприємства за видами діяльності; володіти методами оптимізації витрат для забезпечення ефективного управління

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади формування і планування витрат.

Тема1. Сутнісна характеристика витрат, собівартості продукції та закономірності і чинники їх формування.

Тема 2. Система управління витратами.

Тема 3. Формування витрат центрів відповідальності та підприємства в цілому.

Тема 4. Собівартість продукції. Сутність та класифікація витрат.

Тема 5. Формування, планування витрат та калькулювання собівартості продукції за видами діяльності.

Змістовий модуль ІІ. Облік, контроль і аналіз витрат в системі управління підприємством.

Тема6. Облік у системі управління витратами.

Тема7. Контроль витрат та стимулювання економії ресурсів.

Тема8. Аналіз співвідношення  “Витрати-обсяг-прибуток” як інструмент обґрунтування управлінських рішень.

Тема9. Методи структурного аналізу, оптимізації та зниження витрат.

Тема10. Методи оцінки ефективності управління витратами.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

80 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 45 год.

Вид контролю: письмовий екзамен