Ви є тут

Головна

Мета – повідомлення студентам знань з розрахунку та проектування зварних конструкцій.

Завдання – вивчити методики інженерних розрахунків і основні правила проектування зварних конструкцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • номенклатуру й властивості матеріалів для зварних конструкцій;
 • причини утворення зварювальних деформацій і напружень та їх вплив на міцність;
 • характер напружено-деформованого стану зварних з'єднань;
 • особливості роботи окремих елементів і цілісних зварних конструкцій;
 • існуючі методики розрахунку на міцність;
 • методики розрахунку з'єднань різного типу при статичному та змінному навантаженні;

вміти:

 • вибирати матеріал для зварної конструкції в залежності від призначення і умов експлуатації;
 • призначити тип зварного шва і з'єднання згідно ДСТУ в залежності від конструктивних форм і розмірів елементів конструкції;
 • складати розрахункові схеми зварного з'єднання, використовуючи аналіз реального навантаження;
 • визначити внутрішні зусилля, які діють у зварному з'єднанні в залежності від схеми його навантаження;
 • вибирати значення граничних напружень або розрахункового опору матеріалу для зварного з'єднання, використовуючи відомості про матеріал, умови експлуатації та технологію виготовлення;
 • складати умову міцності для зварного з'єднання, використовуючи розрахункову схему та діючі внутрішні зусилля;
 • проводити розрахунки на міцність зварних з'єднань при дії змінного навантаження;
 • спроектувати зварне з'єднання згідно ДСТУ, використовуючи розрахунки на міцність;
 • здійснювати авторський нагляд за реалізацією прийнятих проектних рішень.

Види робіт: лекції, лабораторні роботи, курсовий проект, самостійна робота.

Викладач дисципліни  Осіпов Михайло Юрійович, к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8

Галузь знань: 0505 "Машинобудування та матеріалообробка"
 

нормативна
 

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування):
131 "Прикладна механіка"
освітня програма:"Технології та устаткування зварювання"
Рік підготовки:
2 2
Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 240 год. 4 4
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5 год., самостійної роботи студента – 10 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
36 год. 10 год.
Самостійна робота
135 год. 177 год.
Індивідуальні завдання - курсовий проект  45 год.

Вид контролю:

іспит, захист курсового проекту

Розподіл балів в межах дисципліни:

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19   100
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 6 6 6 6 6 7 7  

Т1, Т2...Т19 - теми змістовних модулів.

Приклад за виконання курсового проекту

пояснювальна записка ілюстративна частина захист роботи сума
  до 40   до 40 до 20 100

Методичне забезпечення

 • Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Дослідження міцності зварних стикових з'єднань, виконаних зварюванням плавленням" з дисципліни "Розрахунки зварних конструкцій" для студентів напряму 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 12 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Порівняльне дослідження міцності зварних з'єднань, виконаних зварюванням плавленням" з дисципліни "Розрахунки зварних конструкцій" для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 12 с.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 «Дослідження розподілення напружень в зварної двотавровій балці » з дисципліни "Розрахунок зварних конструкцій".
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи № 4 «Дослідження розподілення напружень в елементах зварної ферми » з дисципліни "Розрахунок зварних конструкцій"" для студентів напрямку 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 17 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Розрахунки зварних конструкцій" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050401 "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання / Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 46 с.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Розрахунки зварних конструкцій" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050401 "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання / Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 13 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни "Розрахунки зварних конструкцій" (частина 1) для студентів напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 58 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни "Розрахунки зварних конструкцій" (частина 2) для студентів напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл.: М.Ю. Осіпов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 42 с.