Ви є тут

Головна

Мета дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювання" – формування у студентів зварювальної спеціальності базових теоретичних знань та практичних навичок по проектуванню збирально-зварювальних пристроїв і другого механічного обладнання, необхідного для комплексної механізації і автоматизації зварювального виробництва.

Завданням навчальної дисципліни є опанування теоретичних основ базування заготовок, методів визначення необхідних сил для закріплення їх в складально-зварювальних пристроях на основі урахування зварювальних деформацій, методики конструювання, розрахунку силових приводів та функціональних елементів і вузлів складально-зварювальних стендів, кондукторів, пристроїв для переміщення зварюваних виробів та зварювальних апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні принципи створення, експлуатації та обслуговування пристосувань для збирання та зварювання;
 • номенклатуру і технічні характеристики існуючих пристосувань і технологічної складально-зварювальної оснастки;
 • особливості роботи окремих елементів і цілісних конструкцій і пристосувань;
 • існуючі методики розрахунку на міцність пристосувань;

вміти:

 • вибирати технологічні і установчі бази;
 • складати схеми базування та закріплення заготовок в пристроях;
 • розраховувати необхідні сили притиску заготовок;
 • формулювати основні вимоги до пристрою;
 • визначати шляхи забезпечення точності пристрою;
 • складати принципову схему пристрою;
 • складати технічне завдання на проектування спеціальних збирально-зварювальних пристроїв;
 • складати компоновочні схеми пристроїв;
 • конструювати та розраховувати на міцність і жорсткість упорів, притискачів та несучих конструкцій пристроїв;
 • вибирати та проводити розрахунки силових приводів і механічних підсилювачів;
 • конструювати та компонувати складально-зварювальні пристрої;
 • виконувати відповідні розрахунки при модернізації існуючих у виробництві складально-зварювальних стендів і кондукторів, пристроїв для переміщення зварюваних виробів та зварювальних апаратів;
 • вибирати та призначати стандартні складально-зварювальні пристрої;
 • налагоджувати, контролювати, ремонтувати та експлуатувати технологічну оснастку для збирання та зварювання.

Види робіт: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота.

Викладач дисципліни Осіпов Михайло Юрійович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисциліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0505 "Машинобудування та матеріалообробка" нормативна
Напрям підготовки: 6.050504 «Зварювання»

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування): 131 "Прикладна механіка"
освітня програма: "Технології та устаткування зварювання"
Рік підготовки:
3 3
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 (3) 6 6
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3 год.;
самостійної роботи студента – 54год./12тиж. = 4,5 год.
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
 
12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
24 год. 2 год.
Самостійна робота
54 год. 86 год.
Індивідуальні завдання -

Вид контролю:

денна- залік.

заочна - залік, контрольна робота

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступ. Механізація і автоматизація зварювальних процесів. Дисципліни, на яких базується курс "Допоміжне обладнання для зварювання". Мета і задачі курсу. Комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів - один з головних напрямків технічного прогресу. Стадійність зварювального виробництва: виготовлення деталей, збирання та зварювання вузлів і виробів, виконання оздоблювальних операцій. Співвідношення між трудоємністю особистих зварювальних операцій і трудоємністю інших робіт (заготівельних, складальних, транспортних і др. допоміжних). Поняття про збирально-зварювальні пристрої, їх роль у механізації і автоматизації зварювального виробництва. Вплив конструкції пристрою на зміну компонентів штучного часу.
Тема 2. Класифікація пристроїв зварювального виробництва. Розподіл механічного зварювального обладнання по функціональному призначенню. Збиральні, зварювальні, збирально-зварювальні і контрольні пристрої. Універсальні і спеціальні пристрої з ручним і механізованим приводом. Збиральні і збирально-зварювальні стенди та кантувачі. Позиціонери, обертачі зварювальні універсальні.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Загальні принципи конструювання деталей і вузлів пристроїв. Техніко-економічні і експлуатаційні показники пристроїв і їх визначаючі фактори. Уніфікація і нормалізація конструктивних елементів. Агрегатування. Самовстановлення. Заміна швидкозношуваних деталей. Компактність конструкції. Осьова фіксація деталей. Сполучення тертьових деталей із твердих і м’яких матеріалів. Привалочні поверхні.
Тема 4. Методика конструювання пристроїв. Основні вихідні дані для конструювання пристроїв та їх опрацьовування. Техніко-економічне обґрунтування застосування пристрою і вибір його оптимального варіанту. Вимоги до пристроїв і збирально-зварювальному оснащенню. Технічне завдання на проектування і його зміст.
Тема 5. Базування деталей і вузлів у пристрої. Загальні відомості про базування. Види баз. Правило шести крапок. Конструкторська, основна, допоміжна, технологічна, вимірювальна база. Поняття про установчі, направляючі, опорні, сховані і явні бази.
Тема 6. Типові схеми базування деталей. Встановлення заготовок по плоским базовим поверхням. Встановлення заготовок на зовнішню циліндричну поверхню і перпендикулярну до її осі площину. Визначення похибки базування при встановленні у призму. Встановлення заготовок на внутрішню циліндричну поверхню і перпендикулярну до її осі площину. Встановлення заготовок на двох циліндричних отворах з паралельними
осями і перпендикулярну до них площину. Точність встановлення деталей у пристрой.

Модуль 2.
Змістовий модуль 3.

Тема 7. Послідовність конструювання пристроїв.
Вибір способу базування деталей і вузлів в пристрої; вибір схеми закріплення деталей; вибір типу встановлюваних елементів та зажимних пристроїв. Порядок розроблення креслення. Вимоги ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП. Особливості проектування зварювальних пристроїв.
Тема 8. Елементи складально-зварювальних пристроїв.
Встановлювальні елементи - постійні і змінні пальці і штирі, пластини, призми, ложементи, накладні кондуктори.
Підвідні і самоустановлювальні опори.
Зажимні елементи: клинові, гвинтові, пружинні, важільні, ексцентрикові притискачі та їх розрахунок.
Конструювання і розрахунок гідравлічних, пневматичних, вакуумних і магнітних притискувальних пристроїв.
Розрахунок зажимних пристроїв клавішного типу.
Визначення потрібної сили притиску у стендах для листових конструкцій, у стендах та кондукторах для балочних конструкцій, зусилля притискання будь-яких деталей у решітчастих, рамних і інших конструкціях.

Змістовий модуль 4.

Тема 9. Пристрої збирально-зварювального виробництва.
Універсальні складально-зварювальні пристрої. Переносні пристрої, їх класифікація, конструкції і призначення.
Системи УСПС та УНПС, їх переваги та область призначення.
Вантажозахватні пристрої, їх розрахунок та принцип конструювання.
Стенди, кондуктори і збирально-зварювальні комбайни листових і балочних конструкцій.
Класифікація, принципи розрахунку і конструювання пристроїв для повороту та обертання зварювальних деталей.
Класифікація, принципи розрахунку і конструювання пристроїв для переміщення зварювальних апаратів та зварювальників.
РТК в зварювальному виробництві.
Тема 10. Налагодження та експлуатація пристроїв.
Налагодження пристроїв по еталонному виробу і за допомогою сучасної техніки вимірювань.
Паспортизація пристроїв.
Експлуатація та ремонт пристроїв.
Вимоги до конструкції і роботи пристроїв з позиції охорони праці і охорони навколишнього середовища.

Розподіл балів в межах дисципліни:

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 "Вивчення будови та принципу дії пристрою для збирання обичайки з фланцем та методики проектування клинових притискачів" з дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювання" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050401 "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання /Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 14 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Вивчення будови, принципу дії та методики проектування маніпулятора для зварювання швів різноманітно зорієнтованих у просторі" з дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювання" для студентів напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 18 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 "Відпрацювання практичних навиків створення загального виду пристрою для збирання деталей під зварювання" з дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювання" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050401 "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання /Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 14 с.
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи і модульних контролів з дисципліни "Допоміжне обладнання для зварювання" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050401 "Технології та устаткування зварювання" усіх форм навчання /Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 7 с.