Ви є тут

Головна

Кількість кредитів – 3; загальна кількість годин – 90.

Мета та завдання навчальної дисципліни:

Мета викладення дисципліни є теоретична і практична підготовка інженерів, за напрямком "Зварювання", до проектування збирально-зварювальних пристроїв, пристосувань для наплавлення та напилення і іншого механічного обладнання, необхідного для комплексної механізації виробництва.

 

Завданнями навчальної дисципліни є опанування теоретичних основ базування заготовок, методів визначення необхідних сил для їх закріплення, методики конструювання, розрахунку силових приводів та функціональних елементів і вузлів стендів, кондукторів, пристроїв для переміщення наплавляємих виробів та зварювальних апаратів для наплавлення та напилення.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні принципи створення, експлуатації та обслуговування пристосувань для наплавлення і напилення;
 • номенклатуру і технічні характеристики існуючих пристосувань і технологічної оснастки;
 • особливості роботи окремих елементів і цілісних конструкцій і пристосувань;
 • існуючі методики розрахунку на міцність пристосувань;

вміти:

 • вибирати технологічні і установочні бази;
 • складати схеми базування та закріплення заготовок в пристроях;
 • розраховувати необхідні сили притиску заготовок;
 • формулювати основні вимоги до пристрою;
 • визначати шляхи забезпечення точності пристрою;
 • складати принципову схему пристрою;
 • складати технічне завдання на проектування спеціальних пристроїв;
 • складати компонувальні схеми пристроїв;
 • конструювати та розраховувати на міцність і жорсткість упорів, притискачів та несучих конструкцій пристроїв;
 • вибирати та проводити розрахунки силових приводів і механічних підсилювачів;
 • конструювати та компонувати пристрої для наплавлення та напилення;
 • виконувати відповідні розрахунки при модернізації існуючих у виробництві складально-зварювальних стендів і кондукторів, пристроїв для переміщення наплавляємих виробів та зварювальних апаратів для наплавлення та напилення;
 • налагоджувати, контролювати, ремонтувати та експлуатувати оснастку для наплавлення та напилення.

Види робіт: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота.

Викладач дисципліни Осіпов Михайло Юрійович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0505 "Машинобудування та матеріалообробка" нормативна
Напрям підготовки: 6.050504 "Зварювання"

Модулів - 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне
спрямування): 131 "Прикладна механіка"
освітня програма:
"Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"
Рік підготовки:
3 3
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6 6
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 6
самостійної роботи студента – 54год./12тиж.= 4,5 год.
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
 
12 год. 6 год.
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні
24 год. 4 год.
Самостійна робота
54 год. 80 год.
Індивідуальні завдання -

Вид контролю:

денна - залік,і

заочна - залік, контр.робота

Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.
Змістовий модуль 1.

Тема 1. Вступна лекція.
Допоміжне обладнання в наплавлювальному виробництві.
Призначення складально-наплавлювальної оснастки і ефективність її застосування. Області використання універсальної та спеціальної оснастки. Вплив пристрою на компоненти штучно-калькуляційного часу при автоматичному наплавленні під флюсом.
Тема 2. Базування деталей та вузлів в пристроях.
Загальні відомості про базування. Правило шести точок. Типові схеми базування та їх вибір. Класифікація проектних баз. Встановлення деталей по плоским базовим поверхням. Встановлення заготівок на внутрішню і зовнішню циліндричну поверхню й перпендикулярну до її вісі площину. Визначення похибок при базуванні в призму.
Тема 3. Загальні принципи конструювання деталей та вузлів пристроїв.
Уніфікація і нормалізація конструктивних елементів. Агрегатування. Самовстановлення. Заміна бистрозношувальних деталей. Компактність конструкції. Осьова фіксація деталей. Сполучення тертьових деталей із твердих і м'яких матеріалів. Привалочні поверхні.
Змістовий модуль 2.
Тема 4. Проектування складально-наплавлювальної оснастки.
Основні вихідні дані для проектування пристроїв. Технічне завдання на проектування та його зміст. Особливості створення складально-наплавлювальної оснастки і основні вимоги до неї.
Тема 5. Порядок проектування складально-наплавлювальних пристроїв.
Розробка принципіальної схеми пристрою. Порядок проектування складально-наплавлювальних пристроїв. Методика розробки і креслення їх загального виду.

Модуль 2.
Змістовий модуль 3.

Тема 6. Типові конструкції складально-наплавлювальної оснастки.
Переносні складальні та універсальні пристрої. Опорні пристрої для установлення виробів. Різновиди механічних, електромагнітних і інш. стендів для складання та наплавлення і напилення.
Типові схеми і різновиди обертачів, кантувачів, маніпуляторів.
Тема 7. Конструкції та розрахунки установочних елементів пристроїв.
Класифікація та різновиди установочних елементів. Розрахунок закріплення та вибір поперечного перерізу упорів.
Система універсально-складальних пристосувань для зварювання, наплавлення й напилювання.
Змістовий модуль 4.
Тема 8. Конструкції та розрахунки притискних механізмів.
Класифікація притискачів і основні вимоги до них.
Знайомство з устроєм і розрахунками притискачів: клинових, гвинтових, ексцентрикових, пружинних, важільних, пневматичних, гідравлічних.
Принципи розрахунку і конструювання пристроїв для повороту й обертання деталей при їх наплавленні і напилені.
Тема 9. Конструкції пристроїв для переміщення наплавлювальних апаратів. Техніка безпеки при використанні пристроїв.
Основні призначення підйомно-поворотних колон, візків тощо.
Експлуатація складально-наплавлювальних пристроїв, їх атестація і ремонт.
Тема 10. Налагодження та експлуатація пристроїв.
Основні види налагодження пристроїв. Паспортизація. Вимоги до пристроїв з позиції охорони праці і навколишнього середовища.
 

Розподіл балів в межах дисципліни:

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи №1 "Вивчення будови та принципу дії пристрою для збирання обичайки з фланцем та методики проектування клинових притискачів" з дисципліни "Допоміжне обладнання для наплавлення" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050403 "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання /Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 10 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Вивчення побудови, принципу дії та методики проектування механізму обертання маніпулятора М11010" з дисципліни "Допоміжне обладнання для наплавлення та напилення" для студентів напряму підготовки 6.050504 "Зварювання" усіх форм навчання / Укл. М.Ю. Осіпов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 18 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи №4 "Розробка загального виду пристрою за вихідними даними (зразками), отриманими у викладача" з дисципліни "Допоміжне обладнання для наплавлення" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050403 "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання /Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 7 с.
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи і модульних контролів з дисципліни "Допоміжне обладнання для наплавлення" напрямку підготовки 6.050504 "Зварювання" для студентів спеціальності 7.05050403 "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання /Укл. Осіпов М.Ю. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 - 10 с.