Ви є тут

Головна

Прізвище: Віндюк

Ім'я:  Андрій 

По батькові: Валерійович

 

Посада: професор

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний педагогічний інститут, 1984, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом «Фізичне виховання», кваліфікація за дипломом – «Вчитель фізичної культури»;
 • Запорізький державний університет, 1994, спеціальність за дипломом «Німецька філологія», кваліфікація за дипломом «Філолог, викладач німецької мови і літератури»;
 • Класичний приватний університет, 2008, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Туризм», кваліфікація за дипломом – «Магістр туризму, викладач вищих навчальних закладів».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 24.00.02 «фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»:
  «Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів», рік захисту – 2002, Львівський державний інститут фізичної культури
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти»:
  «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-курортної справи в умовах ступеневої освіти», рік захисту – 2012, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Туризмознавство;

 • Географія туризму;

 • Історія туризму.

Дисципліни, які викладає:

 • Міжнародний туризм;
 • Туроперейтинг.

Основні наукові роботи (публікації):

 

1.                   

Аналіз навчальних планів підготовки фахівців з гостинності в Російській Федерації.

Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : тези доповідей IV Міжнародної науково–практичної конференції 18–19 жовтня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С.113–114.

2.                   

Адаптація педагогіки до нових умов і тенденція суспільного розвитку.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 26 (79). – С. 110–114.

Фахове видання.

3.                   

Педагогіка управління з позицій планетарного мислення.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 25 (78). – С. 144–149.

Фахове видання.

4.                   

Гуманізація освіти як тенденція еволюції сучасного стилю педагогічних процесів.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 27 (80). – С. 103–110.

Фахове видання.

5.                   

Стажування за кордоном як складова професійної підготовки майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи.

Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу : тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції, 22–23 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С.126–127.

6.                   

Професійна підготовка майбутніх фахівців з гостинності в європейських країнах.

Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції 10-11 жовтня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 324–325

7.                   

Домашние задания по физкультуре как вид самостоятельной работы учащихся младших классов.

Современное образование и воспитание : тенденции, технологи, методики : сб. научн. статей Международной науч. –прак. конф. – Могилёв: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 153–155.

8.                   

Методологические подходы к исследованию процесса профессиональной подготовки будущих специалистов гостинно-курортного дела.

Гуманитарные науки в современном мире : материалы VI Международной. научно-практической Інтернет-конференции 30 ноября – 10 декабря 2013 г / Под.общ. ред. М.А. Литовченко. – Тамбов: Изд–во ИП Чеснокова А.В., 2014. – С.113–117.

9.                   

Здоров’язбережу-вальний компонент як складова готовності майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи до професійної діяльності.

Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / гол. ред. С.Г. Кушнірюк – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013.
– С. 104–108.

10.               

Професійна підготовка майбутніх фахівців з гостинності на сучасному етапі.

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – № 18 (277) вересень, 2013.– С. 19–26.

Фахове видання

11.               

Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів уміння самостійно виконувати фізичні вправи.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2013. – № 2. – С.20–26.

Фахове видання.

12.               

Индустрия активного отдыха как сфера реализации профессионального права бакалавров туризма.

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15 / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид–во НПУ, 2013. – Вип. 10 (37). – С. 68–73.

Фахове видання.

13.               

Особенности физического здоровья студентов специальности «Туризм».

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія № 15 / За ред.. Г.М. Арзютова. – К. : Вид–во НПУ, 2013. – Вип. 3 (31). – С. 50–54. Фахове видання.

14.               

Особливості змісту професійної підготовки майбутніх фахівців для індустрії гостинності.

Наукові записки : збірник наукових статей / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 198 – 203.

Фахове видання.

15.               

Сучасний стан професійної підготовки фахівців з готельно-ресторанної справи в країнах Західної Європи.

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки).
– Бердянськ : БДПУ, 2013. – № 1. – С. 63–68. Фахове видання.

16.               

Використання проблемних методів у процесі професійної підготовці майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи.

Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Педагогіка. – Мелітополь : МДПУ, 2014. – № 2 (13). – 25–31. Фахове видання.

17.               

Формування мотиваційного компонента готовності майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи до професійної діяльності.

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – С. 115–121. Фахове видання.

18.               

Застосування методу кругового тренування на уроках фізичної культури в молодших класах /

Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 15. - Вип. 3К2 (57); Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 56-59. Фахове видання

19.               

Використання ігрових методів у професійній підготовці бакалаврів з туризму 

Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 15. – Вип. 11 (66) 16. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. – С. 50–54. Фахове видання

20.               

Детский фитнес как средство оздоровления детей дошкольного возраста   

 

Дошкольное образование: наука-практике: материалы Международной научно-практической конференции / Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова. – Могилёв. – 2015. - С. 43-46.

Всього наукових праць: 102, з них патентів – 1, монографій – 1, навчальних посібників – 3.

 

Участь у конференціях:

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2015.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385а
тел.: +380(61)769-84-03
e-mail: vindykktgg@gmail.com
URL: