Ви є тут

Головна

Прізвище: Шевченко

Ім'я: Олена

По батькові: Вадимівна

 

Посада: Доцент

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 

 • Дніпропетровський національний університет, 2001, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом –  «Економіка підприємства», , кваліфікація за дипломом – «Економіст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 080601 «Економіка, організація і управління підприємства»:
  «Організаційно - економічний механізм управління податковими зобов’язаннями підприємств», рік захисту – 2007 р, Донецький національний університет

Наукові інтереси:

 • ·Сучасний стан страхового ринку України.
 •  Економічний розвиток підприємництва у сфері туризму

Дисципліни, які викладає:

 • Технологія туристичної діяльності
 • Основи страхування
 • Корпоративне управління в туризмі
 • Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності

Основні наукові роботи (публікації):

 

п\п

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Спів-

автори

Навчальні підручники, посібники під грифом МОН, монографії

1

Економіка туризму

Навчальний посібник з грифом МОН.

Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. Лист №1/11-8549 від 14.09.2010.

Ткач В.О., Камушков О.С., Журавльова С.М.

2

Фінансова безпека підприємства: організаційно-економічний механізм керування податковими зобов’язаннями підприємств

Монографія

Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.-168 с.

 

Ткач В.О., Камушков О.С.

3

Актуальні проблеми та перспективи розвитку туристичного і готельно-ресторанного бізнесу в Запорізькому регіоні

Кол. моно-графія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. − 400 с.

Колектив авторів

4

Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід

Кол. моно-графія

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2014. – 276 с.

Колектив авторів

 

Статті у фахових виданнях, збірках наукових праць, журналах

1

Процессы безработицы и трудоустройства в Украине.

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Випуск. 113. - Дніпропетровськ. – 2001. С. 80 – 84. (Фахове видання).

 

2

Проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних закладів.

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Випуск.148: -Дніпропетровськ. – 2002. С. 77 – 82. (Фахове видання).

 

3

Статистическое исследование спроса и предложения на рынке труда.

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Випуск. 177: В 2 т. - Дніпропетровськ. – 2003. Том 1. – С. 34 – 39. (Фахове видання).

 

4

Методы прогнозирования и планирования налоговых обязательств предприятия.

стаття

Модэли управления в рыночной экономике.-  ДонНУ, 2005.- Вып. 8 .- с. 274-282 (Фахове видання).

 

5

Методика аналізу та управлінського

обліку податкових забов’язань підприємств.

стаття

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.- № 3.-2005.- с. 256-262 (Фахове видання).

 

6

Модэлирование процессов управления оборотным капиталомс учетом налогооблажения.

стаття

Новое в экономической кибернетике//Модели управления капиталом.- Донецк:Донецкий национальный университет, 2005, № 4.- с. 57-64(Фахове видання).

 

7

Автоматизация процессов информационного обеспечения налогового планирования на предприятии.

стаття

Новое в экономической кибернетике//Модели управления в информационных системах. -Донецк, № 3, 2005.- с. 81-88. (Фахове видання).

 

8

Моделирование отсрочки и рассрочки налоговых обязательств предприятий

стаття

Модели управления в рыночной экономике. – ДонНУ,2005, Т.1,- Вып.7. – с. 334-342 (Фахове видання).

 

9

Концепция синтеза механизмов управления налоговыми обязательствами предприятия.

стаття

Економіка: проблеми теорії та практики.- Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2006.- с. 676-683

 

 

10

Розвиток свiтового ринку послуг в умовах глобалiзацii економіки

стаття

Соцiально-економiчнi проблеми регiонального розвитку.- Збiрник наукових праць XI науково-практичноi конференцii.- Днiпропетровськ :IМА-прес, 2009.-с.199-201 (Фахове видання).

 

11

Сучасний стан страхового ринку України

стаття

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва.-Харків:ХНАДУ, 2009 р.87-91 с.

 

12

Особливості страхування в туризмі

стаття

Вісник ДНУ. Економіка. Вип.4(1),2010.-с.128-132 (Фахове видання)

 

13

Стратегічне управління як запорука розвитку туристичного бізнесу

стаття

Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 2(9).-с. 240-244. (Фахове видання)

 

14

Економічний механізм розвитку підприємництва у сфері туризму

стаття

Вісник економічної науки України. 2010.№ 2.-с. 81-93 (Фахове видання)

 

15

Удосконалення комплексу маркетингу в забезпеченні розвитку туристичних підприємств

стаття

Вісник ЖДТУ. Економічні науки. № 4(54).,2010.-с. 115-118 (Фахове видання)

 

16

Модель прогнозування економічної безпеки через чистий продукт туристичних підприємств Запорізької області

стаття

Вісник ДНУ. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вип. 3 (10\2), 2011.-с. 139-144 (Фахове видання)

Ткач В.О., Корнієнко О.М

17

Особливості страхування туристичних ризиків

стаття

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя. – 2013. - №3. – С. 134-141. (Фахове видання)

Ткач В.О

18

Управління прибутком туристичних підприємств в умовах ринкових трансформацій

стаття

Єкономіка Крима. Ежеквартальний научно-практический журнал Академии экономических наук Украины. - № 2 (43). – Симферополь, 2013. – С. 56-61

(Фахове видання)

Камушков О.С.

19

Стратегічне планування діяльності туристичних підприємств в сучасних реаліях

стаття

Економіка Крима Ежеквартальнийнаучно-практический журнал Академии экономических наук Украины. - № 4. , 2013р. – С. 54-62.

 

20

Розвиток страхування туризму в Україні

стаття

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – Полтава: ПУЕТ. – 2013. - №4 (59). – С. 128-136.

 

 

Всього наукових праць: 29, з них патентів – 0, монографій – {, навчальних посібників – 1.

 

Участь у конференціях:

 • 1

  Инвестиционные возможности южных регионов Украины и рынок труда.

  тези

  Материалы Всеукраинской научно-практической конференции «Управление социально-экономическим развитием регионов Украины и АР Крым». – Симферополь: Таврида, 2002.- с. 192-193.

  2

  Маркетинговое исследование профессиональной структуры потребности в кадрах.

  тези

  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Економіка підприємства: проблеми теорії та практики». Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – с. 179-180.

  3

  Трансформация представлений студентов о личности лидера.

  тези

  Личность студента в образовательно-развивающем пространстве физической культуры. Тезисы докладов. – Москва, 2003. – с. 256-259.

  4

  Електронні бази даних на ринку праці України.

  тези

  Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми економіки підприємства». Дніпропетровськ. – 2003. – с. 65-68.

  5

  Организационные основы реализации порядка погашения налогового долга предприятий в Украине.

  тези

  П’ята міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”.- Донецьк: ДонНУ, 2004.- Ч. 1 .- с. 131-134.

  6

  Проблемы развития финансовой системы Украины.

  тези

  Сб. трудов международной научно-практической конференции аспирантов и студенто.- Симферополь: изд. МОО “Центр стабилизации”, 2005.- с. 262-263

  7

  Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”.

  тези

  Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених. - Тернопіль: Економічна думка, 2005.- с. 70-72

   

  8

  Управління податковими зобов’язаннями в системі фінансового менеджменту підприємств

  тези

  Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”.- Тернопіль: Економічна думка, 2005.- с. 70-72.

  8

  Экономическая оценка динамики налоговых поступлений от предприятий.

  тези

  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика”. Том 2. Економічні науки.- Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2005.- с. 134-135

  10

  Финансово-экономические последствия за нарушения расчетной дисциплины по налоговым платежам.

  тези

  Проблемы развития финансовой системы Украины: Сб. трудов международной научно-практической конференции аспирантов и студентов 22-26 марта 2005.- Симферополь: изд. МОО “Центр стабилизации”, 2005.- с. 262-263.

  11

  Классификация налоговых рисков.

  тези

  Праці шостої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”.- Донецьк: ДонНУ, 2005.- Ч. 2 .- с. 279-282

  12

  Сучасний стан страхового ринку України

  тези

  Проблеми і перспективи розвитку підприємництва.-Харків:ХНАДУ, 2009 р.- С.13-15.

  13

  Страховий ринок в індустрії туризму: досвід та практика

   

  тези

  Матеріали науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2011», 16 – 17

  14

  Тенденції розвитку підприємств туристичного бізнесу в Україні

  тези

  Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2014. – С. 125-127.

  15

  Особливості страхування в туризмі.

  тези

  Всеукраїнська науково-практична конференція « Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід» ЗНТУ, 2014. – С. 268-271.

  16

  Проблеми плинності кадрів в індустрії гостинності.

  тези

  Матеріали міжнародної ювілейної до 55-річчя ЧДТУ науково-практичної конференції « Туристичний та готельно-рестораний бізнес в Україні: Проблеми розвитку та регулювання». – Черкаси. – 2015. – Том 1. – С. 204-207.

  17

  Перспективи розвитку туризму: готельно-ресторанний аспект.

  тези

  Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. (подано до друку)

  18

  Принципи інвестиційної діяльності страхових компаній.

  тези

  Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів «Тиждень науки – 2015», ЗНТУ, 2015. (подано до друку)

  19

  Проблеми розвитку круїзного туризму в Україні

  тези

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку національного туризму і його кадрове забезпечення», Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 52 – 54.

 

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (середній рівень).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 386
тел.: +380(61)769-84-03
e-mail: e0675604888@gmail.com
URL: