Ви є тут

Головна

Мета: набуття забезпечення професійної підготовки студентів в галузі вибору та розробки спеціальних матеріалів для основних деталей газотурбінних установок (ГТУ) відповідно до вимог, що висуваються до деталей.

Завдання: отримання знань щодо марочного сортаменту, забезпечення експлуатаційних характеристик та технологій отримання і обробки матеріалів та деталей ГТУ

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні вимоги до матеріалів деталей ГТУ; принципи легування сплавів, що використовують при виготовленні робочих та спрямовуючих лопаток, дисків, корпусних деталей ГТУ; технологію термічної обробки деталей ГТУ; способи підвищення корозійної стійкості деталей ГТУ, типи захисних покриттів, особливості технології нанесення; особливості технології виготовлення деталей; перспективні напрямки створення нових матеріалів для деталей ГТУ.

вміти: визначати технічну та економічну доцільність використання різних сталей та сплавів для виготовлення деталей ГТУ; розробляти питання технології отримання заготовок та технології термічної обробки виробів з метою вирішення практичних задач із забезпечення якості машинобудівної продукції. 

Викладач: Гайдук Сергій Валентинович, д.т.н., професор кафедри ФМ.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна оброка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

       (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 180 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 6 год.
Самостійна робота
140 год. 168 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік, КП

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 22%  до 78%

для заочної форми навчання – 7% до 93 %

Розподіл балів, які отримують студенти

hf Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2,Т3 T4 T1,Т2 T3,Т4 T5 100 100
20 40 40 40 40 20