Ви є тут

Головна

Прізвище: Карпенко

Ім'я: Андрій

По батькові: Володимирович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Таврійська державна агротехнічна академія, 1999, спеціальність за дипломом – 7.050107 «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «економіст»
 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2005, спеціальність за дипломом – 8.050201 «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.07.02 «економіка сільського господарства і АПК»: «Ефективність виробництва, переробки та збуту соняшнику в регіоні», рік захисту – 2004, «Дніпропетровський державний аграрний університет»

Наукові інтереси:

 • Інноваційний та інвестиційний менеджмент
 • Національна та регіональна економіка
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Економіка АПК
   

Дисципліни, які викладає:

 • Фінансовий менеджмент
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Економіка підприємства

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 147, з них , монографій – 7 колективних, навчальних посібників – 1.

 • 1. Карпенко А.В. Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Економічні інновації. Збірник наукових праць. Сталий розвиток – стратегічна перспектива Українського Причорномор’я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми забезпечення / За наук. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. Б.В. Буркинського. – 2013. – Вип. 54. – С. 72-78.
 • 2. Карпенко А. Порівнянння макрорегіонального розвитку інноваційної діяльності в Україні / А. Карпенко // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 6 (1). – Мелітополь : КПУ, 2013. – С. 84-91.
 • 3. Карпенко А.В. Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні / А.В. Карпенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 1 (25). – С. 130-135.
 • 4. Карпенко А.В. Особливості розвитку інтелектуального капіталу в Україні / А.В. Карпенко // Вісник Донецького національного університету: Науковий журнал. Серія В. Економіка і право. – Донецьк : ДонНУ. – 2014. – № 1. – С. 77-82.
 • 5. Карпенко А.В. Оценка инновационной активности трудовых ресурсов / А.В. Карпенко // Современный научный вестник: научно-теоретический и практический журнал. Серия: Экономические науки. – 2014. – № 36 (232). – С. 42-50.
 • 6. Карпенко А.В. Интеграция науки, образования и производства в условиях экономики знаний / А.В. Карпенко // Новая экономика. – Минск, 2014. – Спецвыпуск, октябрь. – С. 114-119.
 • 7. Карпенко А.В. Можливості людського потенціалу України до інноваційного розвитку / А.В. Карпенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». – 2014. – Т. 16. – № 3 (60). – Ч. 5. – С. 47-57.
 • 8. Карпенко А. В. Розвиток національної інноваційної системи України / А. В. Карпенко // Суверенна Україна: вирішальні кроки до цивілізаційного світу: монографія / За ред. В. І. Троненка. – К.: КиМУ. – 2014. – С. 297-320.
 • 9. Карпенко А.В. Інноваційний розвиток регіонів України за умов територіального поділу на макрорегіони / А.В. Карпенко // Пріоритетні напрямки регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): колективна монографія. У 2-х т. / За заг. ред. Т.О. Журавльової. – Павлоград : АРТ Синтез-Т. – 2014. – Т. 1. – С. 43-60. 
 • 10. Карпенко А.В. Визначальна роль інтелектуального капіталу в розвитку національної економіки / А.В. Карпенко // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation : Collective monograph. – Vol. 1. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – P. 82-90.
 • 11. Карпенко А.В. Інноваційна активність: оцінка та мотивація / А.В. Карпенко // Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – С. 345-354.
 • 12. Карпенко А.В. Комерціалізація інновацій в умовах національної економіки / А.В. Карпенко // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х. : Вид-во «Діса плюс». – 2015. – С. 61-75.
   
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Карпенко А.В. Принципи стратегічного планування інноваційного розвитку регіону / А.В. Карпенко // Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Київ, 6 квітня 2012 р.) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К. : ВПЦ АМУ. – У 2-х ч. – Ч. 2. – 2012. – С. 108-109.
 • 2. Карпенко А.В. Формування інноваційної культури в Україні / А.В. Карпенко // Теорія та практика управління економічним розвитком : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22-24 листопада 2012 року) : в 3 т. – Донецьк: ООО «Фирма «Друк-Инфо», 2012. – Т. 2. – С. 33-35.
 • 3. Карпенко А.В. Підготовка менеджерів інноваційного бізнесу як вимога розвитку національної економіки / А.В. Карпенко // Конкурентоспроможність економіки України : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 січня 2013 р.). – Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал [та ін.]. – Херсон: ВД «Гельветика», 2013. – С. 120-122.
 • 4. Карпенко А.В. Проблеми інтеграції освіти, науки та виробництва в Україні / А.В. Карпенко // Наука. Майбутнє : досягнення та перспективи : матер. IV всеукр. наук.-практ. конф. (м. Енергодар, 24 травня 2013 р.) / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 61-62.
 • 5. Карпенко А.В. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інноваційної діяльності / А.В. Карпенко // Публічне управління ХХІ століття : зб. тез до XIV Міжнар. наук. конгресу. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 219-220.
 • 6. Карпенко А.В. Мотивація інноваційної активності персоналу / А.В. Карпенко // Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку: зб. допов. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 17 квітня 2014 р.) – КНТУ. – Кіровоград : КОД, 2014. – С. 105-106.
 • 7. Карпенко А.В. Інноваційна активність регіонів України / А.В. Карпенко // Наука. Майбутнє : досягнення та перспективи : матер. V всеукр. наук.-практ. конф. (м. Енергодар, 16 травня 2014 р.) / за ред. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – С. 69-71.
 • 8. Карпенко А.В. Досвід мотивації інноваційної діяльності для України / А.В. Карпенко // The genesis of genius : The International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers, professional scientific publication (Basel (Switzerland), 25 june 2014), - ed. dep. : Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Peterburg (Russian Federation), 2014. – Vol. 1. – P. 95-98.
 • 9. Карпенко А.В. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні / А.В. Карпенко // Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ; 10 жовт. 2014 р. – К. : КНЕУ, 2014. – С. 69-72.
 • 10. Карпенко А.В. Актуальність комерціалізації науково-дослідної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : зб. наук. пр. учасн. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 11-13 вересня 2015 р.) / За заг. ред. М.М. Радєвої. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2015. – С. 46-48.
   
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2010.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (читає і перекладає без словника).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54