Ви є тут

Головна
Мета:Метою викладання навчальної дисципліни “Інвестиційний аналіз ” є надання студентам можливостей для глибокого вивчення теоретично-методологічних і практичних питань.
Завдання:з’ясування засад організації інвестиційного аналізу напідприємстві; ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу; оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію проектів за основними ознаками;
– порядок підготовки проектно-кошторисної документації, зокрема, складання бізнес-плану та техніко-економічного обґрунтування проекту;
– особливості складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту;
– принципи організації бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах;
– методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень;
– основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної привабливості альтернативних проектів;
– особливості аналізу ризиковості інвестиційних проектівта методики кількісної оцінки ризиковості інвестиційних проектів;– методи аналізу таоптимізації портфеля інвестицій.
На основі отриманих знань студент повинен вміти:
– розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій, зокрема, аналізувати та складати фінансовий план інвестиційного проекту;
– здійснювати розрахункове обґрунтування ефективності інвестиційних проектів за основними критеріями, визначеними у міжнародній практиці;
 – здійснювати аналіз беззбитковості;
– здійснювати якісну та кількісну оцінку ризиків інвестиційних проектів;
– здійснювати оцінку маркетингової стратегії, доцільності використання технології, екологічної безпеки, соціальної та інституціональної життєздатності, фінансової та економічної привабливості проекту;
– приймати оптимальні інвестиційні рішення в умовах невизначеності, ризику, обмеженості ресурсів, наявності альтернативних проектів з різними строками, умовами реалізації та джерелами фінансування;
– застосовувати програмні засоби комп’ютерної техніки для обґрунтування ефективності інвестиційних проектів і їх оптимізації.
     Компетеції, які студент має отримати під час вивчення предмету:
- здатність виконувати навички роботи з комп’ютером та знання і уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;
- здатність застосовувати знання законодавства та нормативних актів у фінансах, банківських послугах, страхуванні;
- володіння основами фінансового програмування і прогнозування;
- базові знання основних методів аналізу даних, оцінювання залежностей та формування прогнозів розвитку подій;
- розуміння принципів, методів і форм управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та оптимізації руху грошових коштів.
На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  72години/ 2 кредити ECTS

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.030508  – «Фінанси і кредит»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7.030508 «Фінанси і кредит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 72

10-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

16 год.

 год.

Практичні, семінарські

16 год.

 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

40 год.

год.

Індивідуальні завдання:

 год. год.

Вид контролю:залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 6 практичних заняття по 4 бали = 24 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

-     аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

100

8

8

10

8

8

8

8

8

8

8

8

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала академічної оцінки

Шкала ECTS

Шкала навчального закладу

зараховано

ABCDE

60-100

не зараховано

FX, F

1-59

Викладач дисципліни (лектор): Коваль Олександр Анатолійович,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування