Ви є тут

Головна
 1. Тесленок І.М. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, О.В. Коротунова, Ю.В. Косенко // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – № 1. – Київ, 2019. – с. 78-82.
 2. Проблеми пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства (с. 158-166)  / Т.О. Олійник, О.В. Коротунова, О.М. Вечерко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія / за ред. С.В. Шарової; М-во освіти і науки України; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: Статус, 2017. – 212 с.: табл.
 3. Коротунов, С.Ю. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора [Текст] / С.Ю. Коротунов, О.В. Коротунова, О.Е. Нарівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Том 27. – № 5. – С. 103-108. EIR ZNTU
 4. Нечипоренко, Н.О. Про побудову кривої зносу для машин і устаткування [Текст] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – № 2. – С. 102-106. EIR ZNTU
 5. Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2016. – №1. – С. 165-173. EIR ZNTU
 6. Пуліна, Т.В.  Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону [Текст] / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, К.В. Атаманюк // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 114. – Дніпро : ПДАБА, 2016. – С. 127-139. EIR ZNTU
 7. Пуліна, Т.В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу Запорізького регіону / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Д.С. Адріковський // Агросвіт. – 2015. – № 16 – С. 40-46. EIR ZNTU
 8. Коротунова, О.В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості [Текст] / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 3. – С. 75-79. EIR ZNTU
 9. Пуліна, Т.В. Обґрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства [Текст] / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 9. Частина 1. – 2014. – С. 152-159. EIR ZNTU
 10. Пожуєва, І.С. Социодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів [Текст] / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник ЗНУ. Економічні науки. –  2014. – №2 (22) – С. 107-115. EIR ZNTU
 11. Пуліна, Т.В. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону [Текст] / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, О.С. Замбурська // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2013. – № 6. – С. 34-46.EIR ZNTU
 12. Коротунова, О.В. Вплив стану інноваційного потенціалу регіону на розвиток кластерних об’єднань підприємств [Текст] / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – C. 287-297.EIR ZNTU
 13. Коротунова, О.В. Обгрунтування відбору підприємств до складу кластерного об’єднання [Текст] / О.В. Коротунова, Л.О. Кримська, Т.В. Пуліна // Збірник наукових праць. Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2011. – № 1(8). – С. 122-130.
 14. Коротунова, О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств металургійної галузі [Текст] / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна // Економічний простір: Збірник наукових праць.  – Дніпропетровськ: ПДАБА.  – 2010. – № 40. – С. 251-260.
 15. Коротунова, О.В. Нестаціонарне навантаження циліндричної конструкції зі східчастим поперечним перерізом [Текст] / О.В. Коротунова, М.О. Щолокова // Вісник авіадвигунобудування. – 2010. – № 1. – С. 39-43.
 16. Мастиновский, Ю.В. Нестационарные волны в составном обтекателе [Текст] / Ю.В. Мастиновский, Д.В. Данильченко, Е.В. Коротунова // Вісник авіадвигунобудування. – 2005. – № 2. – С. 17-20.
 17. Щелокова М.А. Фрактальный подход к решению задачи о накоплении повреждений [Текст] / М.А. Щелокова, Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2005. – № 2. – С. 80-83.
 18. Щелокова, М.А. Фрактальный подход к решению задачи о луночном вырезе [Текст] / М.А. Щелокова, Ю.В. Мастиновский, Е.В. Коротунова // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. Международный сборник научных трудов. – Донецк: ДонНТУ. – 2005. – № 41. – С. 114-119.
 19. Коротунова, Е.В. Контактное взаимодействие составной полуполосы при нестационарных нагрузках [Текст] / Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский, И.С. Пожуева //  Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. –  2003. –  Випуск 7. – С. 81-88.
 20. Коротунова, Е.В. Нестационарное взаимодействие упругой полуполосы с жесткой поверхностью при ограниченной прочности их соединения [Текст] / Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. Международный сборник научных трудов. – Донецк. – 2002. – Выпуск  21. – С. 22-26.
 21. Коротунова, Е.В. Динамическое взаимодействие упругих составных цилиндров при ограниченной плотности их соединения [Текст] / Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. Международный сборник научных трудов. – Донецк. – 2001. – Выпуск 16. – С. 266-269.
 22. Коротунова, Е.В. Динамика полого упругого цилиндра в жесткой оболочке [Текст] / Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский  // Системні технології. – 2001. – №  2 (13). – С. 68-71.
 23. Мастиновский, Ю.В. Распространение упругих волн в слоистом цилиндре, составленном из двух разнородных материалов [Текст] / Ю.В. Мастиновский, Е.В. Коротунова // Нові матеріали та технології в металургії та машинобудуванні. –  2000. – № 1. – С. 103-108.