Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Методологія наукових досліджень» є здобуття студентами базових знань з методології, методики та організації наукової діяльності для забезпечення їхньої професійної підготовки у якості науковців.

Завдання навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» є ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень; формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті, дисертації).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;
  • знати характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивна та емпірична індуктивна);
  • засвоїти основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності.

вміти:застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності.

Викладач дисципліни Андрущенко Михайло Іванович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій», «Технологія та устаткування зварювання»

Рік підготовки:
2-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 144 год. 3-й 3-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3 год.,

самостійної роботи студента 3 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр 32 год. 6 год.
Практичні, семінарські:
16 год. 6 год.
Лабораторні:
Самостійна робота:
96 год. 132 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік Залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33% до 67%

для заочної форми навчання - 0,09

 

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1.Методологічні та філософські засади науки. Основні підходи до розуміння науки. Особливості наукової діяльності та наукового знання. Принципи та критерії наукового пізнання. Організація процесу наукового дослідження. Побудова наукової теорії. Гіпотеза, проблема, теорія.Проблема розвитку науки, науковий прогрес. Науки гуманітарні і природничі, технічні.

 

Змістовий модуль 2.

Тема 2.Методологія, методика і методи наукового дослідження. Поняття наукового методу. Метод, методологія, методика. Основні методи наукового дослідження: емпіричні, теоретичні, загальнонаукові. Роль експерименту, індукції та дедукції у методологічному розвитку науки.

Тема 3.Основні проблеми методологічного дослідження науки. Проблема емпіричного та теоретичного рівнів дослідження. Теоретична навантаженість факту, принцип проліферації теорій і контріндукції.